Kvalitet

Akreditaciono telo Srbije

 

Delokrug rada

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je nacionalno telo za akreditaciju u Republici Srbiji koje je, u skladu sa Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 96/06 i 14/11), osnovala Republika Srbija za obavljanje poslova akreditacije (članovi 3. i 8. Zakona o akreditaciji, „Službeni glasnik RS", broj 73/2010) kojom se utvrđuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za obavljanje poslova ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Akreditacija, kao harmonizovani postupak koji se sprovodi u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17011, omogućava uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga i doprinosi zaštiti i unapređenju javnog interesa, zdravlja i bezbednosti, zaštiti potrošača, životne sredine i drugih sfera javnog života.

Shodno Zakonu o akreditaciji, Odluci o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije i Statutu, ATS obavlja sledeće poslove:

1. utvrđuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba;
2. utvrđuje kompetentnost za obavljanje drugih poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa posebnim zakonom;
3. utvrđuje i objavljuje pravila akreditacije koja su zasnovana na odgovarajućim srpskim, međunarodnim i evropskim standardima i dokumentima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju;
4. vodi javni registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti;
5. učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju;
6. organizuje i sprovodi obuku ocenjivača u oblasti akreditacije;
7. organizuje seminare i kurseve i vrši promociju značaja i uloge akreditacije;
8. priprema i izdaje informatore, publikacije i biltene iz oblasti akreditacije i
9. obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije u skladu sa zakonom, Odlukom o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije i Statutom.

 

ATS sprovodi akreditaciju na osnovu:

• Zakona o akreditaciji (''Službeni glasnik RS'', br.73/2010),
• Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije (''Službeni glasnik RS'', br.43/2013),
• Statuta Akreditacionog tela Srbije,
• Standarda serije SRPS ISO/IEC 170XX (17011, 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, 17043), SRPS ISO 15189 koji sadrže zahteve za rad nacionalnog tela za akreditaciju i ocenu kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti,
• Pravila akreditacije,
• Procedura, uputstava i smernica Evropske organizacije za akreditaciju, EA (European co-operation for Accreditation) i/ili Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) i/ili Međunarodnog foruma za akreditaciju, IAF (International Accreditation Forum),
• sektorskih zakona i propisa u kojima je propisana akreditacija i obavezno ocenjivanje usaglašenosti.


Međunarodno priznanje ATS-a


ATS je, kao i sva nacionalna akreditaciona tela širom sveta, deo mreže nacionalnih akreditacionih tela, koju su uspostavile međunarodne organizacije za akreditaciju (EA, ILAC i IAF), ali i potpisnik multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju pomenutih međunarodnih organizacija (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) kojima se priznaju ekvivalentnost i pouzdanost rezultata ocenjivanja usaglašenpsti (izveštaja i sertifikata), koje izdaju TOU, akreditovana od strane akreditacionih tela potpisnika pomenutih multilateralnih sporazuma, čime se smanjuje broj nepotrebnih provera proizvoda u međunarodnoj trgovini i stvaraju uslovi za slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala, ali i uspostavlja harmonizovani pristup u radu svih akreditacionih tela sveta.
ATS je, 24. maja 2012. godine, postao punopravni član EA kada je potpisao EA MLA sporazum za sledeće oblasti akreditacije: laboratorije za ispitivanje, medicinske laboratorije, laboratorije za etaloniranje, kontrolna tela i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda. Novi EA MLA sporazum ATS je potpisao 27. maja 2014. godine koji sada, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključuje i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba.
Na osnovu pomenutog multilateralnog sporazuma sa EA, ATS je, 24. maja 2012. godine, potpisao ILAC MRA sporazum za oblasti ispitivanja i etaloniranja, a 25. oktobra 2012. godine je potpisan i ILAC MRA sporazum za oblast kontrolisanja.
ATS je od 25. oktobra 2012. godine potpisnik i IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije proizvoda takođe na osnovu potpisanog pomenutog multilateralnog sporazuma sa EA, odnosno od 6. oktobra 2014. godine ATS je potpisnik IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije sistema menadžmenta.

 

Znak (logotip) ATS-a


Znak (logotip) ATS-a je intelektualna svojina ATS-a. ATS svoj znak (logotip) koristi za sopstvenu identifikaciju. Takođe, ATS, uz sertifikat o akreditaciji, dodeljuje TOU simbol akreditacije koji ona koriste da označe svoj status akreditacije. Takođe, ATS daje pravo akreditovanim TOU da koriste ILAC MRA/IAF MLA znakove u kombinaciji sa simbolom akreditacije (kombinovani ILAC MRA/IAF MLA znakovi) u cilju ostvarivanja priznanja da se njihove akreditovane aktivnosti nalaze u okviru ILAC MRA, odnosno IAF MLA sporazuma. TOU ovaj simbol i kombinovane ILAC MRA/IAF MLA znakove, odnosno tekstualno pozivanje na akreditaciju, dobijenu od strane ATS-a, i status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i/ili IAF MLA sporazuma koriste u skladu sa Pravilima za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma.
Na osnovu upotrebe simbola, kombinovanih ILAC MRA/IAF MLA znakova i tekstualnog pozivanja na akreditaciju korisnici usluga akreditovanih TOU mogu biti sigurni u pouzdanost proizvoda i usluga koje koriste.

 

Ocenjivači i tehnički eksperti ATS-a


U procesu akreditacije ATS koristi ocenjivače koji imaju odgovarajuće obrazovanje, stručnost i potrebno iskustvo u oblastima koje ocenjuju, odnosno na poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija, kao i odgovarajuće obuke za ocenjivače u sistemu akreditacije.

 

Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti


ATS vodi Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik RS” br. 73/2010). Podaci o svim akreditovanim TOU sa detaljnim obimima akreditacije su javno dostupni u pomenutom Registru.

 

ATS akredituje:
- laboratorije za ispitivanje/etaloniranje u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025,
- medicinske laboratorije u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 15189,
- sertifikaciona tela u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO/IEC 17021 (QMS, EMS, OHSAS, FSMS), SRPS ISO/IEC 17065, SRPS ISO/IEC 17024,
- kontrolna tela u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020,
- provajdere za ispitivanje osposobljenosti u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043.

 

 

Kontakt
Ukoliko želite da kontaktirate ATS, možete to učiniti na nekoliko načina:


telefonom:
na broj 011/313 03 73 (brojevi telefona svih zaposlenih možete pronaći u odeljku Kontakti zaposlenih)
pisanim putem ili ih posetiti:
Akreditaciono telo Srbije
Bulevar Mihaila Pupina 2
Palata Srbije (SIV)
istočno krilo, odeljak - most, 1. sprat
11070 Novi Beograd, Srbija
Poštanski adresni kod 190813
i
putem elektronske pošte:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Više o Akreditacionom telu Srbije možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.ats.rs

 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet