Kvalitet

Codex Alimentarius

codex_r2_c1

Komisija Codeks Alimentarius (CAC) osnovana je od strane Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization) i Svetske zdravstvene organizacija (World Health Organization) radi zaštite zdravlja potrošača i obezbeđenja dobre trgovinske prakse u prehrambenoj industriji.

Codex Alimentarius (latinski za "kod hrane"), kao rezultat rada Komisije i oko 20 tehničkih komiteta, predstavlja zbirku međunarodno usvojenih standarda u vezi sa hranom, smernica i kodeksa prakse, od kojih je najpoznatiji HACCP sistem.

Standardi Codex Alimentarius komisije su u većini slučajeva usvojeni konsenzusom i na osnovu najboljeg naučnog i tehničkog znanja. Codex je jedini međunarodni forum koji okuplja naučnike, tehničke stručnjake, zakonodavce, kao i međunarodne organizacije potrošača i industrije oko pitanja u vezi sa hranom.

Codex Alimentarius sledi načelo da potrošači imaju pravo da očekuju da njihova hrana bude bezbedna, dobrog kvaliteta i pogodna za potrošnju. U tom smislu, bezbednost i kvalitet hrane na međunarodnom tržištu su od velikog značaja. Codex u svom portfoliju poseduje i više standarda i kodeksa o hrani za ugrožene grupe kao što su odojčad i mala deca, čiji je cilj da ih zaštiti od problema izazvanih hranom i smanji smrtnost odojčadi u svetu.

Kodeks ima posebno značajnu ulogu u zemljama u razvoju kojima nedostaje neophodna infrastruktura i stručnost da postave odgovarajuće standarde, sisteme kontrole bezbednosti hrane i sisteme za upravljanje kvalitetom.

Svi standardi, smernice i kodeksi prakse objavljeni su na zvaničnom sajtu na Codex Alimentarius www.codexalimentarius.net. Njihovo preuzimanje je besplatno. Codex zasniva svoje standarde na najboljim dostupnim naučnim saznanjima u trenutku razvoja, i ažurira ih po potrebi. To je zato što se nauka stalno razvija i odluke Codex-a moraju biti razmotrene u svetlu novih događaja i otkrića.

Standardi Codex-a su dobrovoljni i neobavezujući. U mnogim zemljama, veći deo zakonske regulative u vezi sa hranom je već u skladu sa Codex-om, a Vlade mnogih zemalja ih primenjuju jer su uvideli koristi za svoje svoje potrošače i nacionalna tržišta.

 

Više o Codex Alimentarius komisije možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.codexalimentarius.net

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet