Kvalitet

Institut za standardizaciju Srbije

ISS

Institut za standardizaciju Srbije predstavlja samostalnu neprofitnu organizaciju sa statusom pravnog lica. Osnovan je prema Zakonu o standardizaciji, Odluci o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i statutu Instituta, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 2. avgusta 2007. godine. Osnivanje Instituta je upisano u registar Trgovinskog suda u Beogradu 1. oktobra 2008. godine.

Institut je pravni sledbenik Zavoda za standardizaciju (2006-2003), Saveznog zavoda za standardizaciju (2003-1978), Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju (1978-1962) i Savezne komisije za standardizaciju (1962-1946). Prema dostupnim podacima Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), još 1939. godine postojao je neki oblik institucionalne nacionalne standardizacije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Do upisa u sudski registar, Institut je imao status organa državne uprave. Promena pravne forme Instituta, tj. transformacija Instituta u samostalnu neprofitnu organizaciju izvršena je u cilju stvaranja uslova da u bližoj budućnosti Institut postane punopravni član Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) i Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC). Punopravno članstvo Instituta u ovim evropskim organizacijama je jedan od uslova koje Republika Srbija mora da ispuni radi nameravanog pridruživanja Evropskoj uniji.

 

Delatnost Instituta 

Delatnost Instituta obuhvata poslove u vezi sa donošenjem srpskih standarda i srodnih dokumenata, kao i druge poslove koji su povezani sa standardima i standardizacijom. Tačnije rečeno, Institut obavlja sledeće poslove:

 • donosi, razvija, preispituje, menja, dopunjuje i povlači srpske standarde i srodne dokumente;
 • obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima;
 • vodi registar srpskih standarda i srodnih dokumenata, obuhvatajući sve faze razvoja;
 • učestvuje u izradi i preispitivanju evropskih i međunarodnih standarda i srodnih dokumenata koje donose evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju u oblastima za koje postoje potrebe i interesi Republike Srbije, a za koje se očekuje preispitivanje ili donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata;
 • sarađuje sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim telima za standardizaciju zemalja potpisnica odgovarajućih sporazuma iz oblasti standardizacije;
 • izvršava druge zadatke u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora u oblasti standardizacije koji obavezuju Republiku Srbiju;
 • obezbeđuje dostupnost javnosti srpskih standarda, srodnih dokumenata, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih evropskih i međunarodnih organizacija i drugih zemalja i vrši njihovu prodaju;
 • daje osnovu za izradu tehničkih propisa;
 • priprema programe i godišnje planove donošenja srpskih standarda;
 • deluje kao informacioni centar, u skladu sa zahtevima predviđenim odgovarajućim međunarodnim sporazumima i obavezama koje proizilaze iz članstva u odgovarajućim evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju;
 • predstavlja i zastupa interese Republike Srbije u oblasti standardizacije u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, kao i u njihovim telima;
 • odobrava upotrebu znaka usaglašenosti sa srpskim standardima i srodnim dokumentima u skladu sa svojim pravilima;
 • promoviše primenu srpskih standarda i srodnih dokumenata;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti standardizacije u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

 

Pored pomenute, zakonom utvrđene delatnosti, Institut za sada obavlja još tri delatnosti, i to: (a) obaveznu sertifikaciju proizvoda; (b) homologaciju vozila, opreme i delova i (c) sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i drugih sistema menadžmenta. Obaveznu sertifikaciju proizvoda i homologaciju vozila, opreme i delova Institut obavlja na osnovu važećih propisa Republike Srbije. 

Institut stiče sredstva za obavljanje svoje delatnosti na sledeće načine :

 • prodajom standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija;
 • naplatom članarine;
 • naplatom usluga;
 • iz budžeta Republike Srbije;
 • iz donacija i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

 

Sredstva za članarine Instituta u evropskim (CEN , CENELEC, ETSI) i međunarodnim (ISO , IEC, ITU) organizacijama za standardizaciju obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Iznos sredstava za rad Instituta iz budžeta Republike Srbije određuje se u skladu sa godišnjim programom rada i godišnjim planom za donošenje standarda i srodnih dokumenata.

 

Institut za Standardizaciju vrši prodaju sprskih, evropskih i međunarodnih standarda, o čemu se detaljnije možete informisati OVDE.

 

Kontakt 

Institut za standardizaciju Srbije

Stevana Brakusa 2 (p.fah 609) (Banovo brdo, Stankom centar) 11030 Beograd

Telefoni (centrala): (011) 7541-421, 7541-260, 7541-261, 7541-262, 7541-263, 7541-264 Faks: 7541-938, 7541-257

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Registarski broj: IFI314/08; 1.10.2008.

Matični broj: 17740580 PIB: 105801694

 

 

Više o Institutu za standardizaciju Srbije možete pročtati na zvaničnom sajtu: www.iss.rs

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet