Kvalitet

BiH: Uskoro novo izdanje ISO/IEC 17025

2017.blogNova verzija ISO/IEC 17025, koju su zajednički pripremili ISO i IEC u Komitetu za ocjenjivanje usklađenosti (CASCO), zamijeniće verziju iz 2005. godine, a njegovo objavljivanje očekuje se krajem ove godine.

 

U postupku izmjene ISO/IEC 17025 uzete su u obzir aktivnosti i novi načini rada laboratorija prepoznatljivi u današnje vrijeme. Glavne izmjene, kako se navodi u saopćenju Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), su sljedeće:

  • Procesni pristup sada odgovara pristupu u novijim standardima kao što su ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 15189 (kvaliteta medicinskih laboratorija) i ISO/IEC 17021-1 (zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikacijska tijela). U izmijenjenom standardu više pažnje poklanja se rezultatima procesa nego detaljnom opisu zadataka i koraka u okviru procesa.
  • Zahvaljujući većem naglasku na informacijskim tehnologijama standard sada prepoznaje i uključuje korištenje računalnih sustava, elektronskih evidencija i elektronskih rezultata i izvještaja. Moderne laboratorije sve više u radu koriste informacijske i komunikacijske tehnologije te je radna grupa smatrala da je potrebno dodati i jedno poglavlje na tu temu.
  • Nova verzija standarda uključuje i poglavlje o razmišljanju zasnovanom na riziku i objašnjenje dodirnih točaka sa novom verzijom ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi.
  • Terminologija je aktualizirana kako bi bila u skladu sa današnjim vremenom i činjenicom da štampane priručnike, zapise i izvještaje postupno zamjenjuju elektronske verzije. Primjeri uključuju izmjene Međunarodnog rječnika metrologije (VIM) i usklađivanje sa terminologijom ISO/IEC-a koja sadrži skup zajedničkih izraza i definicija za sve standarde koji se odnose na ocjenjivanje usklađenosti.
  • Usvojena je nova struktura kako bi se standard uskladio sa ostalim postojećim ISO/IEC standardima u području ocjenjivanja usklađenosti kao što je serija standarda ISO/IEC 17000 o ocjenjivanju usklađenosti.
  • Izmijenjeno je i područje primjene kako bi se obuhvatile sve aktivnosti laboratorija, uključujući ispitivanje, kalibraciju i uzorkovanje u sklopu naknadne kalibracije i ispitivanja.

Tranzicijski period potreban za implementaciju ovog standarda prethodno je dogovoren u trajanju od tri godine. BATA prati aktivnosti koje Europska akreditacija poduzima vezano za implementaciju ovog standarda te će organizirati potrebne obuke za sve zainteresirane strane i pravovremeno objaviti detalje o načinu provjere implementacije novog izdanja standarda.

 

 

Izvor: bata.gov

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet