Kvalitet

Sertifikaciono telo ISS-a dodelilo sertifikat sa rednim brojem 001

2018.1.sertififkat iss magatSertifikaciono telo ISS-a je dodelilo svoj prvi serifikat. Sertifikatom uručenim MAGAT Inženjeringu potvrđuje se usaglašenost sistema menadžmenta kvalitetom ove organizacije sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

 

 

Sertifikat je dr Maji Aleksić, predstavnici rukovodstva za kvalitet MAGAT Inženjeringa, uručila v. d. direktora Tatjana Bojanić, u prisustvu direktora organizacije Gorana Aleksića, rukovodioca Sertifikacionog tela ISS-a Dragane Popović kao i drugih predstavnika najvišeg rukovodstva ISS-a. Pošto Sertifikaciono telo ISS-a još uvek nije steklo akreditaciju, izdati sertifikat ne nosi znak ATS-a.

Inače, ISS je polovinom decembra 2017. godine podneo prijavu za akreditaciju svog Sertifikacionog tela, čime nastavlja aktivnosti na uspostavljanju poslova sertifikacije sistema menadžmenta.

Potpunim uspostavljanjem Sertifikacionog tela nadamo se da ćemo značajno doprineti podizanju poverenja u standarde i postupak sertifikacije.

 

 

Izvor: iss.rs

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet