Kvalitet

Usvojen pravilnik o standardima za tela za ocenjivanje usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja

2019.03. usvojen pravilnik za sert tela za usluge od poverenjaMinistar trgovine, turizma i telekomunikacija doneo je Pravilnik o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja, a na osnovu člana 34. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj 94/17).

 

Prema ovom zakonu, tela za ocenjivanje usaglašenosti vrše ocenjivanje usaglašenosti pružaoca kvalifikovanih usluga od poverenja (radi se o uslugama koje se odnose na elektronski potpis, elektronski pečat, vremenski žig, elektronsku dostavu, autentikaciju veb sajtova i elektronsko čuvanje). Ova tela akredituju se u skladu sa Zakonom o akreditaciji, a prema standardima iz usvojenog pravilnika.

Ocenjivanje usaglašenosti je neophodno kako bi pružaoci mogli da obavljaju ove usluge u Republici Srbiji.

Donošenjem ovog pravilnika stekli su se uslovi da zainteresovani subjekti podnesu zahtev za akreditaciju Akreditacionom telu Srbije i postanu ovlašćena tela za ocenjivanje usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja.

Pravilnik - lista standarda za tela za ocenjivanje usaglasenosti

 

 

Izvor: mtt.gov.rs

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet