Kvalitet

Set obuka u aprilu - TUV Rheinland

Sertifikaciono telo TUV Rheinland, u Beogradu u aprilu 2016. godine organizuje tri obuke.

 

1Ocena životnog ciklusa proizvoda i Carbon footprint - u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Beograd - Zemun

Datum: 20.04.2016.

Ocena životnog ciklusa proizvoda predstavlja koncept koji je razvijen sa ciljem da se analiziraju svi uticaji na životnu sredinu u celokupnom lancu proizvoda (koncept od kolevke do groba). Životni ciklus, iako deo standarda ISO 14001:2015, predstavlja metodologiju razvijenu kroz seriju ISO 14040 koja pomaže da se na naučno zasnovan način kvantifikuje uticaj proizvoda na životnu sredinu. Najpoznatiji indikator uticaja proizvoda na životnu sredinu je proračun u odnosu na emisiju gasova staklene bašte, prevashodno u odnosu na ugljen-dioksid. Cilj ove obuke jeste da se polaznici upoznaju sa metodologijom ocene životnog ciklusa proizvoda ali i sa metodologijom kvantifikovanja uticaja u odnosu na ugljen – dioksid (tzv. Carbon footprint).
Obuka je multimedijalna sa teorijskim delom, primerima iz prakse (industrija hrane) i vežbama.

 

2. Predstavljanje međunarodnog standarda menadžmenta rizikom, ISO 31000:2009 i metode analize rizika u okviru zahteva standarda menadžmenta kvalitetom ISO 9001 :2015

Datum: 21.-22.04.2016.

Nastavni program:

• Intencije standarda ISO 31000:2009
• Predstavljanje standarda
• Definicije primenjenih termina u standardu ISO 31000:2009 i tumačenje
• Principi i okvir upravljanja rizikom
• Proces upravljanja rizikom
• Praktična primena standarda ISO 31000:2009, metode i tehnike za određivanje verovatnoće postizanja ciljeva i rizika
• Standard ISO 31010
• Prikaz tehnika : Brain storming, strukturirani intervju, Delphi metod, ček liste, analiza korena uzroka, analiza vidova grešaka i efekata – FMEA, analiza stabla događaja, analiza uzroka i posledica, Analiza stabla odlučivanja, simulacija Monte Carlo, Bayesova teorija, analiza troškova i koristi – cost benefit analysis CBA i drugo
• Prednosti i ograničenja primene pojedinih tehnika
• Predstavljanje zahteva za analizom rizika u standardu ISO 9001 :2015
• Struktura potrebnih analiza rizika po pojedinim segmentima standarda ISO 9001 :2015
• Određivanje pogodnih metoda za analizu pojedinih vrsta rizika
• Razrada i primena jednog modela za analizu i ocenu rizika

 

3. Predstavljanje GAP analize, FMEA (analiza neuspeha i efekata) i Pareto analize

Datum: 28.-29.04.2016

Analize koje se predstavljaju ovim kursom spadaju u veoma korisne i poznate alate menadžmenta. Neke od njih se predstavljaju i kao alati sistema kvaliteta, ili metode za određivanje rizika, zavisno od toga, na kojem polju se koriste.

GAP analiza je univerzalna metoda za pripremu određenih projekata čiji je cilj postizanje nekog željenog stanja. Primena se kreće u vrlo širokim okvirima, od kratkoročnih, relativno jednostavnih problema, kao što je na primer poboljšanje neke opeacije proizvodnje do izmene proizvodnog programa u cilju poboljšanja poslovnih efekata, ili na primer izmena (do postizanja planiranog nivoa razvijenosti) za jednu celu privrednu granu u državi. Veoma je efikasna metoda za nalaženje najkraćeg, najjednostavnijeg i najjeftinijeg načina za postizanje nekog željenog stanja sistema kojom se fokusira na definisanje promena i na menadžment njihovom realizacijom do postizanja cilja.

FMEA (Failure modes and effects analysis) - Analiza neuspeha i efekata, može da se nazove i Metodom vrste otkaza i posledica što je naročito opravdano kod primene za predviđanje mogućih problema (kvara-otkaza) kod tehničkih sistem, za šta se ova vrsta analize i veoma često koristi. Na određeni pogodan način se vrednuje rizik od kvara-otkaza proizvoda ili neuspeha nekog sistema.

Primenjuje se za razvoj proizvoda, za izmenu proizvoda i tehnologije proizvodnje, za uvažavanje određenih zahteva za sigurnošću, za menadžment rizikom.

Pareto analiza se bazira na principu koji je utvrdio Vilfredo Pareto i po čemu u mnogim poslovnim procesima mali broj (mali deo) uticajnih faktora izaziva veliki broj (veliki deo) posledica. Primenjuje se na veoma različitim područjima poslovanja.

 

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

 

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

 

Sertifikat:

Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 10.000 dinara po danu obuke + PDV.

 

Kontakt:

Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet