Kvalitet

OHSAS 18001

OHSAS 18001 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi (zvanično BS OHSAS 18001:2007, u Srbiji zvanično SRPS OHSAS 18001:2008), predstavlja britanski standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koji nose štetnosti i opasnosti (prevođenje u što većem obimu nekontrolisanih opasnosti u kontrolisani rizik i da se na taj način obezbedi bolja zaštita zaposlenih) a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije.

 

 

Deo je serije standarda koji se bave upravljanjem i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, koja pored njega obuhvata i standard BS OHSAS 18002:2009 (u Srbiji SRPS OHSAS 18002:2009) - Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - Uputstva za primenu OHSAS 18001, koje sadrži nesertifikujuće smernice koje pružaju generičku pomoć organizaciji u uspostavljanju, primeni ili unapređenju OHSAS sistema. Oznaka OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series, prevodi se kao: sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, mada je prisutan i termin: bezbednost i zdravlje na radu. Kroz standard se prožima i skraćenica OH&S, kojom se ukazuje na pripadnost elemenata sistema upravljanja oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, npr. politika, ciljevi, programi itd.

Standard OHSAS 18001 je primenljiv na sve organizacije. Organizacija koja primenjuje ovaj standard može biti sertifikovana od strane sertifikacionog tela, a na osnovu pozitivne ocene, organizacija dobija sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima standarda. Ovaj standard je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 te ga je moguće lako integrisati sa njima, a integracijom ova tri standarda, organizacija može razviti svoj Integrisani sistem menadžmenta (IMS).


Cilj sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je da se u što većem obimu nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i na taj način da se bolje zaštite zaposleni, ali i da se obezbedi neometano poslovanje. Ključne oblasti koje su obuhvaćene sertifikacijom:

$1·          Sistemi upravljanja na mestu

$1·          Planiranje i procena rizika

$1·          Obuka i svest zaposlenih ljudi

$1·          Komunikacija sistema za upravljanje bezbednošću

$1·          Odgovor na vanredne situacije

$1·          Praćenje i kontinualno unapređivanje

 

Prednosti implementacije standarda OHSAS 18001:

 • povrede na radnom mestu svodi na minimum;
 • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
 • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;
 • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima;
 • poboljšava opštu sliku kompanije i čini je atraktivnom za saradnju i ulaganje;
 • uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati;
 • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.

Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:

 • određivanje i procena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
 • određivanje politike ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu,
 • određivanje opasnosti na radnom mestu,
 • planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih,
 • interna provera sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu,
 • sertifikacija.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet