Kvalitet

Kukrika Milan

dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni je profesor Beogradskog univerziteta i predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija) i akreditovan od strane Britanske organizacije za standardizaciju (BSI) da drži seminare iz oblasti upravljanja sigurnošću informacija prema zahtevima standarda ISO 27001.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu na usmerenju za računarsku tehniku. Postdoktorsko usavršavanje obavio je kao stipendista Nemačke državne organizacije DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Nemačka akademska služba za razmenu naučnih kadrova) na Institutu za informatiku na Tehničkom univerzitetu u Minhenu.

Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem Evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem Evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem Evropskog auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

 

Dodatne informacije

  • Uža ekspertska oblast:
  • Nastavnik na IRCA kursevima - informacioni sistemi, upravljanje sigurnošću informacija, upravljanje rizikom, projektni menadžment (CMM metodologija), kvalitet softvera
  • Organizacija:
  • Euroquality Group

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet