logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Dva webinara: Interene provere ISO/IEC 17020:2012 i Interene provere ISO/IEC 17025:2017 - SIQ

 

1. Interne provere prema standardu ISO/IEC 17020:2012

Svrha
Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17020:2012. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u kontrolnom telu.

Stiču se sledeća znanja:
• Sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje interne prema ISO/IEC 17020:2012 u skladu sa ISO 19001:2011.
• Ovladanje tehnikama i metodama provere.

Sadržaj obuke:
Obuka traje 2 dana. Prvi dan obuke namenjen je za analizu zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012, sa aspekta provere, a drugi dan je posvećen analizi procesa provere u skladu sa standardom ISO 19011:2011.

Obukom se obuhvataju sledeće oblasti:

  •  Analiza zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012 sa aspekta provere,
  •  Principi i postupak provere,
  •  Planiranje provere,
  •  Priprema provere,
  •  Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
  •  Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.

Način rada
Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Termin obuke
• 05.12. – 06.12.2022. godine.

• broj učesnika je ograničen

Mesto održavanja obuke
Webinar – putem aplikacije Microsoft Teams

Ciljne grupe
• Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta kontrolnog tela i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO/IEC 17020:2012,
• Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO/IEC 17020:2012

Predavač:
Milan Savić, zaposlen u SIQ Beograd. Vodeći ocenjivač za ocenjivanje kontrolnih tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 i vodeći ocenjivač za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011. Vodeći proveravač za sisteme menadžmenta prema standardu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013.

Resursi za održavanje obuke:
Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:
• Materijale za vežbe i polaganje
• Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:
• Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
• Polaganje testa za predmetni standard

Cena:
Cena obuke iznosi 18.000,00 RSD + PDV

Po prijemu prijave i isteku roka za prijavu dostavićemo satnicu obuke samo prijavljenim polaznicima obuke.

Prijavu za vebinar možete preuzeti ovde.

 

 

2. Interene provere ISO/IEC 17025:2017

Cilj obuke: jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17025:2017. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u laboratoriji za ispitivanje/etaloniranje.

Obukom se obuhvataju sledeće oblasti i teme:

• Analiza zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 sa aspekta provere,
• Principi i postupak provere,
• Planiranje provere,
• Priprema provere,
• Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
• Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.

Obuka sadrži predavanja, individualne i timske vežbe i testove.

Test sadrži pitanja koja se tiču poznavanja zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017. Sastoji se od otvorenih pitanja i pitanja sa ponuđenim odgovorima i održava se na početku drugog dana obuke. Vežbe su posvećene analiziranju zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017, pripremanju pitanja za proveru, pripremanju provere i analizi i definisanju nalaza provere.

Učesnici treba da se pripreme za obuku, da prouče standard ISO/IEC 17025:2017, da bi bili upoznati sa strukturom i terminologijom standarda. Obuka se sprovodi po sistemu “otvorene knjige”. Učesnici mogu sve vreme da koriste standard i sav materijal namenjen za obuku. Materijal u Priručniku za obuku prati predavanja i omogućava vođenje ličnih beleški u materijalu.

Učesnici koji polože obuku, dobijaju sertifikat o položenoj obuci. Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:

• prisustvo obuci za sve vreme trajanja,
• polaganje testa za standard ISO/IEC 17025:2017

Način rada

Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i pisanog testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Termin obuke
• 07.12. – 08.12.2022. godine.

• broj učesnika je ograničen

Mesto održavanja obuke
Webinar – putem aplikacije Microsoft Teams

Ciljne grupe
• Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta laboratorije i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO/IEC 17025:2017,
• Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO/IEC 17025:2017

Predavač:
Milan Savić, zaposlen u SIQ Beograd. Vodeći ocenjivač za ocenjivanje kontrolnih tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 i vodeći ocenjivač za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011. Vodeći proveravač za sisteme menadžmenta prema standardu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013.

Resursi za održavanje obuke:
Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:
• Materijale za vežbe i polaganje
• Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:
• Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
• Polaganje testa za predmetni standard

Cena:
Cena obuke iznosi 18.000,00 RSD + PDV (20%).

Po prijemu prijave i isteku roka za prijavu dostavićemo satnicu obuke samo prijavljenim polaznicima obuke.

Prijavu za vebinar možete preuzeti ovde.