logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

“Potvrda od kolegica i kolega za moj rad na zaštiti i unaprjeđenju zdravlja djece” - Dr. Lutvo Sporišević, prvi dobitnik kolegijalnog priznanja za izvrsnost

Prvi dobitnik AKAZ-ovog priznanja za izvrsnost u oblasti sigurnosti i kvaliteta po izboru njegovih kolegica i kolega je prof. dr. med. sci. Lutvo Sporišević, pedijatar.

 

 

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) na VI Danima kvaliteta u zdravstvu održanim u decembru 2018. prvi put je dodijelila kolegijalno priznanje kandidatu kojeg njegove kolege - zdravstveni djelatnici iz cijele FBiH, smatraju ponajboljim i najzaslužnim da ga ponese kao potvrdu vlastitog rada i zalaganja. Zdravstveni djelatnici i zdravstvene djelatnice iz FBiH na poziv AKAZ-a imali su priliku slati svoje prijedloge s obrazloženjem, nakon čega je na Facebook stranici AKAZ-a predstavljeno 11 kandidata za koje se moglo glasati putem oznake-likeom na fotografiju, i u momentu zaključenja glasanja, dr. Lutvo Sporišević imao je 2.500 oznaka-likeova, iza njega je slijedila dr. Amela Bužimkić za 1.300 te Senada Mujačić sa 991 oznakom-likeom...

“Izrazita mi je čast, ponos i radost za dodijeljeno ovo prestižno priznanje, koje dolazi od zdravstvenih profesionalaca. Mišljenja sam da su uvažene kolegice i kolege na ovaj način evaluirale moj dugogodišnji uspješan stručni rad i postignute prestižne rezultate na zaštiti i unaprjeđenju zdravlja djece, kao i razvoju sistema zdravstvene zaštite. Ovo je dokaz da su naporan i ustrajan rad, kontinuirana edukacija, zdravi partnerski odnosi pacijenata i zdravstvenih profesionalca, kao i kolegijalnost determinante uspješnog stručnog rada”, kaže o priznanju dr. Sporišević dodajući kako ono “ukazuje da je na najbolji mogući način zamjećen dugogodišnji uspješan praktičan liječnički rad i trud u zahtjevnoj pedijatrijskoj službi:

“Priznanje je poticaj za daljnje kontiuirane aktivnosti u kontekstu potpore i daljnjeg doprinosa u njegovanju dugogodišnje plemenite tradicije liječničke profesije s ciljem spječavanja bolesti, unaprijeđenja zdravlja i omogućavanja što primjerenije zdravstvene kondicije djece”.

Dr. Sporišević kaže kako u svakodnevnom stručnom radu izuzetnu pažnju poklanja sigurnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite, bez čega je, potcrtava, stručni rad faktički nemoguć:

“Svakodnevni praktični rad i zdravstvena njega djece realizira se u skladu s suvremenim znanjima i vještinama koje su utemeljene na relevantnim stručnim i znanstvenim dokazima i utvrđenim standardima kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvene zaštite”, kaže dr. Sporišević.

Kao vanjski ocjenjivač AKAZ-a dr. Sporišević je imao priliku obići brojne zdravstvene ustanove u FBiH. Kaže kako je zahvaljujući AKAZ-u omogućen jedinstveni program poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga za sve zdravstvene ustanove u FBiH te je na taj način “zdravstvenim ustanovama diljem FBiH omogućen uvid i praktična provedba stručnih politika, procedura i relevantnih kliničkih smjernica s ciljem stalnog unaprjeđenja kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga:

“Kao licencirani vanjski ocjenjivač AKAZ-a obilazeći mnogobrojne zdravstvene ustanove u FBiH utvrdio sam izuzetnu motiviranost i želju zdravstvenih profesionalaca u provedbi AKAZ-ovih stručnih politika, procedura i kliničkih smjernica. Zdravstveni profesionalci su na najbolji mogući način razumjeli da primjena AKAZ-ovih standarda rezultira poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, a u svim posjećenim zdravstvenim ustanovama izražena je tendenca da se nastavi s unaprjeđenjem provedbe standarda kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Značajan napredak u oblasti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama koje sam posjetio zadobili su i povjerenje kod korisnika zdravstvene zaštite jer su svjesni da su u okviru raspoloživih mogućnosti dobili optimalan nivo standarda zdravstvene zaštite”, zaključuje dr. Sporišević.

Radeći kao pedijatar, dr. Sporišević se osim kroz praksu i u javnom prostoru preko medija i društvenih mreža bori za poboljšanje procijepljenosti.

“Intencija zdravstvenih profesionalaca u svakodnevnom radu treba biti usmjerena da je vakcinacija najbolja, najsigurnija i najjeftinija preventivna aktivnost u sprječavanju vakcinacijom preventabilnih bolesti i mogućih ozbiljnih komplikacija, a pri tome uvažavajući relevantne smjernice o imunizaciji prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i zavoda za javno zdravstvo. U kontekstu navedenoga promotivne aktivnosti trebaju biti kontinuirane u svakodnevnom praktičnom radu kao i preko masovnih medija, stručnih skupova, edukativnih predavanja u vrtićima i školama”, kaže dr. Sporišević potcrtavajući kako je u podizanju svijesti o značaju i djelotvornosti imunizacije potreban “uzajaman partnerski odnos zdravstvenih djelatnika sa roditeljima djece, prosvjetnim djelatnicima, medijima, društvenim subjektima odnosno društvom u cjelini, pri čemu se trebaju uvažavati relevantne stručne informacije”.

 

 

Izvor: akaz.ba