logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova izdanja bosanskohercegovačkih standarda BAS ISO 31000:2019 i BAS EN ISO 19011:2019

Novo, treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 31000:2019, Upravljanje rizikom – Smjernice, objavljeno je metodom prijevoda. Standard je preuzet putem bosanskohercegovačkog tehničkog komiteta BAS/TC 3,upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta.

 

U ovom standardu su date smjernice za upravljanje rizikom s kojim se suočavaju organizacije. Primjena ovih smjernica može se prilagoditi bilo kojoj organizaciji i njenom kontekstu. Upravljanje rizikom je iterativno i pomaže organizacijama u postavljanju strategije, ostvarivanju ciljeva i donošenju odluka zasnovanih na informacijama.

U ovom dokumentu daje se zajednički pristup za upravljanje bilo kojom vrstom rizika i nije specifičan samo za neku industriju ili sektor.

Ovaj dokument se može koristiti tokom životnog ciklusa organizacije i može se primijeniti na bilo koju aktivnost, uključujući i donošenje odluka na svim nivoima.

Upravljanje rizikom je dio upravljanja i liderstva i fundamentalno je za upravljanje organizacijom na svim nivoima. Ono doprinosi poboljšavanju sistema upravljanja.

Glavne izmjene u odnosu na prethodno izdanje su sljedeće:

 • preispitani su principi upravljanja rizicima, koji su ključni kriterijumi za uspjeh;
 • naglašeni su liderstvo najvišeg rukovodstva i integracija upravljanja rizicima, počevši od upravljanja organizacijom s najvišeg nivoa;
 • veći naglasak je na iterativnoj prirodi upravljanja rizicima, uz napomenu da nova iskustva, znanje i analize mogu dovesti do revizije elemenata procesa, mjera i kontrola u svakoj fazi procesa;
 • usmjeravanje sadržaja ka većoj usredsređenosti na održavanje modela otvorenog sistema koji odgovara višestrukim potrebama i kontekstima.

Putem tehničkog komiteta BAS/TC 3,Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta u sistem bosanskohercegovačke standardizacije metodom prijevoda preuzet je standard BAS EN ISO 19011:2019, Smjernice za provjeravanje sistema upravljanja.

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 19011:2019 daje uputstvo za auditiranje sistema upravljanja, uklјučujući principe auditiranja, upravlјanje programom audita i provođenje audita sistema upravljanja, kao i uputstvo za vrednovanje kompetentnosti pojedinaca uklјučenih u proces audita. Ovim aktivnostima obuhvaćeni su pojedinac(ci) koji upravlјa(ju) programom audita, auditori i timovi za audit.

Ovaj standard je primjenlјiv na sve organizacije koje imaju potrebu da planiraju i provode interne ili eksterne audite sistema upravljanja ili da upravlјaju programom audita.

Primjena ovog dokumenta za druge vrste audita je moguća, pod uslovom da se posebna pažnja posveti potrebnoj specifičnoj kompetentnosti.

Glavne razlike u poređenju s prethodnim izdanjem ovog standarda su sljedeće:

 • dodavanje pristupa zasnovanog na riziku u principima auditiranja;
 • proširenje uputstva za upravlјanje programom audita, uklјučujući rizik za program audita;
 • proširenje uputstva za provođenje audita, posebno odjelјka o planiranju audita;
 • proširenje zahtjeva za generičku kompetentnost auditora;
 • prilagođavanje terminologije da odražava proces, a ne predmet („stvar”);
 • uklanjanje dodatka koji sadrži zahtjeve za kompetentnost za auditiranje specifičnih disciplina sistema upravljanja (zbog velikog broja pojedinačnih standarda za sisteme upravljanja, nije praktično da se obuhvate zahtjevi za kompetentnost za sve discipline);
 • proširenje Dodatka A da bi se osiguralo uputstvo za auditiranje (novih) koncepata, kao što su kontekst organizacije, liderstvo i posvećenost, virtuelni auditi, usklađivanje i lanac snabdijevanja.

 

 

Izvor: bas.gov.ba