logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 62, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5, usvojio sljedeće standardizacijske dokumente za eurokodove:

 

BAS EN 1993-2/NA:2020, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Nacionalni dodatak

i

BAS EN 1993-1-5/A1:2020, Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi - Amandman.

 

Izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokument BAS EN 1993-2/NA:2020, prvo izdanje, određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i koji omogućavaju primjenu standarda BAS EN 1993-2:2018, Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi.

Amandmanom BAS EN 1993-1-5/A1:2020 modifikuju se tačke 6.5 i 10. standarda BAS EN 1993-1-5:2017.

 

 

Izvor: bas.gov.ba