logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Izmjene u politici korištenja simbola akreditacije

BATA je sa danom 2020-02-10 objavila 14. izdanje dokumenta PD 07-03, prvenstveno s ciljem usklađivanja s dokumentom EA - 3/01 i zahtjevima standarda ISO/IEC 17011:2017.

 

BATA ima obavezu uspostaviti takvu politiku korištenja simbola akreditacije koja klijenta ne može dovesti u zabunu po pitanju šta je akreditirano, a šta nije. Upravo iz tog razloga, u tč. 5.3.1 propisano je da samo izvještaji/certifikati koji imaju najmanje 50% akreditiranih metoda mogu nositi simbol akreditacije, uz uslov da su jasno naglašene akreditirane i neakreditirane metode. U protivnom, propisana je obaveza razdvajanja akreditiranih i neakreditiranih metoda, pri čemu rad u akreditiranom području zahtijeva korištenje simbola akreditacije. Dio je ovo mjera koje je BATA poduzela s ciljem izbjegavanja zloupotrebe simbola akreditacije i namjernog dovođenja u zabludu klijenata akreditiranih tijela.

BATA je ostavila rok do 2021-01-01 za implementaciju ove izmjene, kako bi tijela za ocjenu usklađenosti preispitala svoje područje akreditacije i protokole izvještavanja te poduzela potrebne akcije.

Tokom ocjenjivanja, timovi za ocjenjivanje će dati eventualne komentare na situaciju vezano za izvještavanje s ovog aspekta, a od početka 2021. godine simbol akreditacije će se moći nalaziti samo na izvještajima/certifikatima koji sadržavaju minimalno 50% akreditiranih metoda.

 

 

Izvor: bata.gov.ba