logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi broj časopisa Svijet po mjeri 1/2019

Izašao je novi broj časopisa Svijet po mjeri, br. 1/2019, kojeg izdaje Hrvatsko mjeriteljsko društvo (HMD) s novostima iz mjeriteljstva, normizacije, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti.

 

Svijet po mjeri časopis je koji izlazi od 2012. godine i pruža obavijesti čitateljima o stanju tehnike u području infrastrukture kvalitete te pravcima razvoja te infrastrukture s ciljem povećanja svijesti o ulozi koju ima infrastruktura kvalitete za gospodarski razvoj i uključivanje u međunarodno tržište roba i usluga.

Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 8., Broj 1/2019:

 

 • Odabir, verifikacija i validacija laboratorijskih metoda – Z. Grgić – Cilj svakog laboratorija je upotrebljavati metode koje daju valjane rezultate na temelju kojih se donose odgovarajuće odluke. Zato je odabir, verifikacija i validacija metoda važan korak u procesu ispitivanja i umjeravanja.
 • Revizija međunarodnoga sustava jedinica – nove definicije osnovnih mjernih jedinica – M. Vuković – Opća konferencija za utege i mjere (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) donijela je na svojemu 26. sastanku 16. studenoga 2018. godine odluku o najvažnijoj reviziji međunarodnoga sustava jedinica (Système international d’unités, SI) od njegova uspostavljanja 1960. godine. Glavni je razlog najnovije revizije međunarodnoga sustava jedinica bila želja da se redefinira postojeći međunarodni sustav jedinica (kilogram, amper, kelvin i mol) kako bi se sve mjerne jedinice temeljile na nepromjenjivim prirodnim stalnicama, što omogućuje današnje stanje znanosti i tehnike. Tako je kilogram definiran s pomoću Planckove stalnice (h), amper s pomoću elementarnoga električnog naboja (e), kelvin s pomoću Boltzmannove stalnice (k) i mol s pomoću Avogadrove stalnice (NA). Premda se iznos tih jedinica ne mijenja, s tako preinačenim sustavom koji je u potpunosti definiran s pomoću temeljnih prirodnih stalnica osigurana je potpuna stabilnost cijeloga SI-ja. Ideja povezivanja mjernih jedinica s nepromjenjivim svojstvima prirodnih objekata i pojava stara je nekoliko stoljeća, a prvi su je pokušali ostvariti tvorci metričkoga sustava (što je bio prvi korak u razvoju suvremenoga međunarodnog sustava jedinica) već prije 230 godina u doba Francuske revolucije u skladu sa znanstvenim i tehničkim mogućnostima toga doba.
 • Popularizacija filozofije kvalitete s pomoću zgoda iz života – A. Devčić Jeras – Primjenjujući sustavan način razmišljanja lakše ćemo prepoznati pogreške koje činimo svakodnevno ili povremeno, privatno ili poslovno, lakše ćemo uočene pogreške otkloniti na temelju utvrđenih uzroka. Težiti ćemo izbjegavanju pogrešaka uz preventivni pristup na temelju mogućih rizika koje utvrđujemo jednostavnim procjenama rizika kad ih usvojimo kao rutinu.
 • Zašto umiru sustavi upravljanja? – I. Lovrenčić Mikelić – Poslovna koncepcija TQM počiva na nastojanjima cijele organizacije, odnosno poduzeća, da se postigne kvaliteta . Pritom je cilj postići uključenost svih zaposlenika i ostalih zainteresiranih strana da se postigne zadovoljstvo kupca proizvoda ili korisnika usluge. Težište je na trajnim poboljšanjima. Kvaliteta je posao svih uključenih u poslovne procese i mora prožeti sve aktivnosti u organizaciji.
 • Verifikacija metoda u mikrobiologiji hrane – iskustva akreditiranog laboratorija – I. Ljevaković Musladin – Validacija jest postupak kojim se određuje pogodnost analitičke metode za njenu namjenu. Provodi se pri uspostavi potpuno nove metode, provedbom međulaboratorijske studije u kojoj sudjeluje veći broj laboratorija, s ciljem utvrđivanja izvedbenih karakteristika nove metode, njenih operativnih limita i primjenjivosti u praksi.
 • Demingovih četrnaest točaka i zahtjevi sustava upravljanja kakvoćom prema normama ISO 9000 i ISO 9001 – M. Vuković – Suvremene teorije i prakse upravljanja kakvoćom i menadžmenta1 u velikoj se mjeri temelje na idejama i radovima istaknutih američkih stručnjaka poput Waltera Shewharta2, Edwardsa Deminga (o čijoj će filozofiji upravljanja biti riječ u ovome članku) i Josepha Jurana3, koji su kao začetnici novih ideja u razvoju suvremenoga upravljanja kakvoćom nazvani guruima kakvoće. Njihova su učenja ujedno bila i znanstveni temelj za normativnu djelatnost u području statističkoga upravljanja kakvoćom te sustava upravljanja kakvoćom, okolišem, energijskom učinkovitošću, rizikom, informatičkom sigurnošću itd., koja su normirana redom nizovima norma ISO 9000, ISO 14000, ISO 50000, ISO 31000, ISO 27000 itd. Oni su također dali izniman teorijski i praktičan doprinos razvoju i primjeni statističkih metoda u upravljanju kakvoćom (prihvaćanju proizvoda pri pregledu uzorkovanjem te statističkom upravljanju procesima), koje su također normirane velikim brojem norma ISO-a.
 • Mjere kontrole kvalitete u laboratoriju – A. Rakić – Akreditacijom laboratorija dokazuje se njegova kompetentnost na domaćemu i međunarodnome tržištu te se njezinom primjenom dolazi do standardizacije kvalitete usluga u ispitnome, umjernome ili medicinskome laboratoriju.
 • Sveta jednostavnost za rješavanje problema – A. Devčić Jeras – Procesni pristup prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 uključuje sustavno definiranje i upravljanje procesima i njihovim međudjelovanjima u organizaciji. Cilj je postići predviđene rezultate u skladu s politikom kvalitete i strateškim usmjerenjem organizacije.
 • Od „centimetra“ do farada i henrija – Z. Jakobović – Elektrotehničke mjerne jedinice bile su među prvima koje su usvajane u međunarodnim strukovnim udruženjima. Nakon početnih: volta, oma i ampera, došle su na red jedinice kapaciteta i induktivnosti.
 • Pomorske mjerne jedinice – Z. Jakobović – Osim općih mjernih jedinica u pomorstvu se rabe i neke posebne mjerne jedinice duljine, brzine, mase i obujma. Neke su od njih određene zakonima i pravilnicima ili međunarodnim dogovorima, a neke su zastarjele, ali se spominju u starijoj literaturi. Neke od tih jedinica potječu još iz doba jedrenjaka, ali se tradicijski i gotovo nostalgično rabe katkad i danas.
 • Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture – Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja teorije mreža – M. Vuković.

 

Više o novom broju časopisa možete pogledati ovdje.