logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Rešenje za plastiku - u cirkularnoj ekonomiji

Na sastanku Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda PKS pokrenuta je inicijativa da se formira Radna grupa koja bi imala za cilj izradu Strategije upravljanja plastikom u Republici Srbiji do 2030. godine u paketu cirkularne ekonomije.

 

Plastika je funkcionalan, sveprisutan i važan materijal za privredu Srbije i život stanovništva, s primenama u ambalaži, građevinarstvu, transportu, elektronici, medicini, robi široke potrošnje i drugim oblastima. Sadašnjim korišćenjem plastike i odlaganjem plastičnog otpada ne ostvaruju se privredne koristi koje bi doneo kružni pristup, pa plastika završava na deponijama ili se odbacuje u životnu sredinu. Istovremeno se plastika kao vredan materijal koji bi se mogao vratiti u privredu gubi nakon što je postala otpad. Cirkularni pristup omogućio bi da plastika umesto otpada postane vredna sirovina za izradu novih proizvoda.

Na sastanku je ukazano na činjenicu da je Evropska komisija zbog stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegovog ispuštanja u životnu sredinu još 2015. godine donela Akcioni plan EU za cirkularnu ekonomiju gde je plastika identifikovana kao ključni prioritet, a iz Akcionog plana 2018 proistekla je evropska Strategija za plastiku u cirkularnoj ekonomiji.

Strateški planski dokumenti vezani sa upravljanjem plastikom u cirkularnoj ekonomiji još uvek ne postoje u Republici Srbiji kojoj je potrebna strateška vizija za utvrđivanje forme cirkularne ekonomije u području plastike do 2030. godine, s promovisanjem ulaganja u inovativna rešenja i pretvaranjem današnjih izazova u prilike s ciljem uspešnije i održivije ekonomije Srbije.

"Strategijom treba osigurati da način upravljanja plastikom omogući zaštitu životne sredine i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Republike Srbije kako bi se izbegle prepreke u trgovini i ometanja i ograničenja tržišnog takmičenja u Evropskoj uniji i trećim zemljama. Za prikaz stanja upravljanja plastikom u Republici Srbiji biće korišćeni dokumenti Privredne komore Srbije, Agencije za zaštitu životne sredine i druga relevantna dokumentacija, a za izradu Strategije biće korišćena i regulativa EU. Zbog rtoga smo predložili da se imenuje Radna grupa", rekao je Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS.

Pored Stevanovića koji je i predsedavajići radne grupe, u sastav su ušli i Mirjana Balog Kormanjoš, viši savetnik Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala, Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS, Žarko Savićević, kompanija "S Grup" iz Gornjeg Milanovca, Aleksandra Mihajlović, Društvo inženjera plastičara i gumara – IPG, Borko Mijucić, Društvo inženjera plastičara i gumara – IPG, Goran Janković, kompanija "Inmold Plast" iz Požege, Viktor Grujić, kompanija "Polipak" iz Batočine i Dušan Stevanović, "Mediapak" iz Niša.

Zadatak radne grupe je da predloži nacrt teksta Strategije upravljanja plastikom u do 2030. godine u Republici Srbiji u paketu cirkularne ekonomije, a u skladu sa evropskim zakonodavstvom i u roku od 90 dana od dana imanovanja radne grupe, kroz definisanje na nacionalnom nivou sledećih ključnih tačaka:

  • vizije upravljanja plastikom u Republici Srbiji do 2030. godine
  • strateških ciljeva koji će dovesti do ostvarenja vizije
  • uklapanja plastike u koncept cirkularne ekonomije

 

 

Izvor: pks.rs