logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pravilnik o nepokretnim rezervoarima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 50/19 od 12. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o nepokretnim rezervoarima.

 

Ovaj pravilnik je stupio na snagu 20. jula 2019. godine.

Pravilnikom o nepokretnim rezervoarima bliže se propisujuzahtevi i označavanje za nepokretne rezervoare, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, metode merenja,sadržina obrazaca za rezultate ispitivanja, odnosno merenja, kao i način i uslovi overavanja rezervoara.

Položeni cilindrični rezervoari, nazivne zapremine do 100 m3, overavaće se volumetrijskom metodom u skladu sa Pravilnikom o metrološkim uslovima za položene cilindrične rezervoare („Službeni list SFRJˮ, broj 26/81) najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs