logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obezbeđenje kvaliteta leka u lancu snabdevanja u funkciji bezbednosti pacijenta

Savet za kvalitet u farmaceutskoj praksi organizovao je edukaciju sa 170 učesnika kao podršku u primeni "Smernica dobre prakse u distribuciji humanih lekova", a idući u susret "Vodiču dobre apotekarske prakse" čija je izrada u toku.

 

Kvalitetni, bezbedni i efikasni lekovi su odraz uspostavljanja, održavanja i stalnog unapređenja sistema upravljanja kvalitetom. Ciljevi obezbeđenja kvaliteta su da se kao rezultat primene GxP praksi kod svih učesnika u lancu snabdevanja lekovima - od nabavke polaznih materijala, preko proizvodnje, skladištenja i distribucije do korisnika - dobiju bezbedni farmaceutski proizvodi zahtevanog i ujednačenog kvaliteta.

Farmaceutska delatnost predstavlja delatnost od opšteg, ali i posebnog društvenog interesa, zato što je u direktnoj funkciji zdravstvene zaštite, u funkciji unapređenja, očuvanja zdravlja ljudi, ranog otkrivanja i adekvatnog lečenja bolesti.

Gotovo da ne postoji aktivnost u okviru farmaceutske delatnosti koja nije regulisana: od istraživanja i razvoja, preko proizvodnje, pa sve do komercijalizacije leka. S druge strane, farmaceutska industrija predstavlja visokokonkurentnu industriju koja se bazira na razvoju savremenih tehnologija i sofisticiranih proizvodnih procesa. Kako bi odgovorila na ove regulatorne i tržišne izazove, farmaceutska industrija danas primenjuje veliki broj standarda u poslovanju kako bi dostigla takav nivo kvaliteta koji će joj omogućiti da odgovori rastućim potrebama savremenih zdravstvenih sistema.

Razvoj svesti o važnosti održavanja Sistema kvaliteta značajno je podržan od strane veledrogerija i proizvođača lekova kroz praktične primere o zahtevima i metodama sprovođenja Sistema kvaliteta kroz teme:

  • Monitoring uslova u celom lancu snabdevanja, od proizvođača preko veleprodaja do apoteka i uslovi u toku transporta
  • Kvalifikacija i rekvalifikacija GxP dobavljača/pružaoca usluga i kupaca
  • Kvalifikacija opreme (dostavna vozila, transportni frižideri, hladne komore/frižideri)
  • Obrada i realizacija reklamacija na nivou apoteka/veleprodaja/proizvođač leka

 

Savet za kvalitet u farmaceutskoj praksi je stalno stručno telo Udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost.

Članovi Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi su kvalifikovani farmaceuti, odnosno funkcije odgovorne za održavanje sistema kvaliteta koji utvrđuje odgovornost, procese i principe upravljanja rizicima u odnosu na aktivnosti u oblasti proizvodnje i prometa lekova.

 

Prezentacije:

Monitoring ambijentalnih uslova u farmaceutskom lancu snabdevanja

Kvalifikacija i rekvalifikacija GxP dobavljača/pružaoca usluga i kupaca

GDP kvalifikacija i periodična evaluacija kupaca

Kvalifikacija GxP kritične opreme u veleprodajnom lancu

Obrada i realizacija reklamacija na nivou proizvođača lekova

Obrada i realizacija reklamacija na nivou veleprodaja

Obrada i realizacija reklamacija na nivou apoteka

 

 

Izvor: pks.rs