logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljena tri pravilnika

U „Službenom glasniku Republike Srbije” objavljena su tri nova Pravilnika i to: Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda, Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska i Pravilnik o overavanju medicinskih termometara.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda (integralna verzija) je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Uredbe broj 2018/122 Evropske komisije kojom se dopunjava Uredba broj 1007/11 Evropskog parlamenta i Saveta o nazivima tekstilnih vlakana i označavanju i obeležavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda.

Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 88 od 13. decembra 2019. godine i stupa na snagu 21. decembra 2019. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja manometara za neinvanzivno merenje krvnog pritiska (u daljem tekstu: manometar), zahtevi koje manometar mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za manometre.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska („Službeni glasnik RSˮ, br. 86/14 i 26/15).

Pravilnik o overavanju medicinskih termometaraobjavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 88 od 13. decembra 2019. godine i stupa na snagu 21. decembra 2019. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja medicinskih termometara koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu: termometar), zahtevi koje termometri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinskim termometrima („Službeni glasnik RS”, br. 118/13 i 86/14).

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs