logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Usvojen SRPS ISO 10006:2020 Menadžment kvalitetom - Smernice za menadžment kvalitetom u projektima

Komisija je usvojila standard SRPS ISO 10006:2020 Menadžment kvalitetom - Smernice za menadžment kvalitetom u projektima. Ovaj dokument je identičan sa ISO 10006:2017 Quality management - Guidelines for quality management in projects.


U njemu se daju smernice za menadžment kvalitetom u projektima i predstavljeni su principi i prakse menadžmenta kvalitetom, čije primenjivanje je važno za ostvarivanje ciljeva kvaliteta u projektima i imaju uticaj na to ostvarivanje. Smernice date u ovom dokumentu su namenjene širokom auditorijumu. One su primenljive na projekte koji mogu da imaju mnoge forme, od malih do veoma velikih, od jednostavnih do kompleksnih, od toga da su pojedinačni projekti do toga da su deo programa ili portfolia projekata.

Ovo treće izdanje ukida i zamenjuje drugo izdanje (ISO 10006:2003), koje je tehnički revidirano i usklađeno sa standardima 9000:2015, ISO 9001:2015 i ISO 21500:2012.

 

 

Izvor: Komisije za standarde КS CASCO i KS 176 ISS Srbije