logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obaveštenje za imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti liftova

Koje su moje obaveze kao telo za ocenjivanje usaglašenosti? O čemu moram da izveštavam Ministarstvo privrede? Šta radim kada završim određeni postupak ocenjivanja usaglašenosti?


"Još uvek postoje imenovana tela koja nemaju odgovore na pitanja s početka. A moram naglasiti da su sva tela i akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije shodno standardu SRPS ISO/IEC 17020 sa referentnim dokumentom Pravilnik o bezbednosti liftova! Kako se onda dešavaju ovakve stvari? Pokušao sam da sublimiran pojedine odredbe.", objavio je na svom LinkedIn profilu Zoran Bakić, Head of Special Working Group/Committee for Regulation on the safety of Playgrounds.

Ovde možete pogledati pdf dokument koji je sastavio Zoran Bakić.

 

U Službenom glasniku RS broj 21/20 od 6. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o bezbednosti liftova.

Imajući u vidu činjenicu da ovim pravilnikom nisu izmenjene odredbe koje se odnose na bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti liftova i bezbednosnih komponenti u liftovima, kao ni zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti liftova i bezbednosnih komponenti, obaveštavamo imenovana tela da nije potrebno podnošenje zahteva za imenovanje prema Pravilniku o izmenama Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, broj 21/20).

U skladu sa navedenim, imenovana tela nastavljaju da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti liftova i bezbednosnih komponenti u liftovima u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 15/17), uključujući i postupke izdavanja domaćih isprava o usaglašenosti na osnovu inostranih isprava u skladu sa Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, br. 98/09 i 23/17).

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs, LinkedIn