logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održan sastanak Skupštine ISS-a

Nakon druge redovne sednice Skupštine ISS-a u 2020. godini, održane dopisnim putem u periodu od 27. oktobra do 26. novembra, usledio je i sastanak članova Skupštine. Ovaj sastanak održan je u sredu, 16. decembra,

 

a zbog aktuelne situacije i pridržavanja mera zaštite od virusa, bio je održan onlajn. Sastanku su prisustvovali predstavnici aktivnih članova ISS-a i najviše rukovodstvo ISS-a. Sastanak je otvorila predsednica Skupštine ISS-a Dejana Milinković, koja je izvestila o rezultatima glasanja na drugoj redovnoj sednici Skupštine, kao i izveštavanje o ostvarenim rezultatima ISS-a u 2020. godini.

Nakon toga, usledilo je obraćanje direktora ISS-a Tatjane Bojanić i rukovodilaca svakog od sektora u ISS-u, koji su predstavili rad i aktivnosti ISS-a u ovoj godini.

Izveštaj o radu Sektora za opšte poslove standardizacije podneo je rukovodilac Sektora Radiša Knežević. Njegova prezentacija obuhvatila je aktivnosti u vezi sa donošenjem standarda, održanim sednicama tehničkih radnih tela i ostale aktivnosti (priprema mišljenja i tumačenja, učestvovanje u radu RG i sl). Naglašeni su i ciljevi u narednom periodu, a to su: povećanje broja srpskih standarda na srpskom jeziku, praćenje i primena trendova koje postavljaju evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju, povećanje broja članova komisija za standarde i veće učešće domaćih stručnjaka u radu evropskih i međunarodnih tehničkih komiteta.

O radu Sektora za elektrotehniku govorio je Goran Bajić, rukovodilac ovog sektora. Njegovo izlaganje odnosilo se na promene koje su se dogodile u Sektoru, počev od promene rukovodioca Sektora, zatim o radu na Elektropediji – međunarodnom onlajn rečniku termina iz oblasti elektrotehnike, u koju je sa svojim terminima uvršten i srpski jezik, kao i o planu rada za 2021. godinu, digitalnoj transformaciji kao jednoj od primarnih tema u evropskoj standardizaciji itd.

Rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, informisanje i izdavačku delatnost Violeta Nešković-Popović izvestila je učesnike sastanka o razvoju i održavanju baze standardizovanih termina, koja je od 2016. godine dostupna korisnicima na veb-strani ISS-a: https://iss.rs/sr_Cyrl/term, kao i o broju usvojenih srpskih standarda i o publikacijama objavljenim u toku godine. Takođe, podnela je izveštaj u vezi sa preduzetim aktivnostima vezanim za međunarodnu saradnju, radu na projektima u kojima učestvuje Institut, kao i o funkcionisanju Informacionog centra ISS-a.

Rukovodilac Sektora za pravne, finansijske poslove i marketing Jelena Dojčin izvestila je prisutne o finansiranju rada ISS-a, planiranim i utrošenim sredstvima iz budžeta i iz ostvarenih sopstvenih prihoda ISS-a, o usvojenim dokumentima u toku godine, kao i o unapređenju informacionog sistema za upravljanje podacima o srpskim standardima i srodnim dokumentima i aktivnostima u oblasti edukacije i marketinga.

 

Izvor: iss.rs