logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Dve nove revizije zakona: o predmetima od dragocenih metala i o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji

Donet Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji i Zakon o predmetima od dragocenih metala.

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine objavljen je Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koji stupa na snagu 18. maja 2021. godine.

Pored potrebe dodatnog usaglašavanja sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta broj 765/2008, nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od deset godina, praksa je pokazala da je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti akreditacije bilo neophodno izmeniti odnosno dopuniti postojeća zakonska rešenja.

Usvojenim izmenama i dopunama doprineće se efikasnijoj i bržoj usluzi privrednim subjektima, operativnijem radu Akreditacionog tela Srbije, kao i većem stepenu pouzdanosti u sistem akreditacije.

Ključne izmene, odnosno novine Zakona, odnose se na uvođenje rokova trajanja samog postupka akreditacije koji neće moći da bude duži od 8 meseci, s tim da se na zahtev stranke taj rok može produžiti za dodatna 4 meseca. Prilikom obnavljanja akreditacije takođe je propisan rok od 4 meseca, uz dodatna 4 meseca na zahtev podnosioca prijave.

Izmene i dopune Zakona odnose se i na povećanje nivoa transparentnosti rada Akreditacionog tela Srbije-ATS jer Zakon propisuje vođenje javnog registra ocenjivača i eksperata koje angažuje ATS. Takođe, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o budžetskom sistemu jer će se naplata troškova akreditacije vršiti kroz sistem republičkih administrativnih taksi.

Predviđa se i jačanje saradnje svih organa nadležnih za pripremu i donošenje tehničkih propisa sa Akreditacionim telom Srbije kroz razmenu neophodnih informacija koja će se definisati Protokolima o saradnji. Dodatno, omogućiće se učešće  predstavnika tih organa, kao posmatrača, u delu postupka akreditacije kaka je u pitanju akreditacija u svrhu primene tehničkih propisa.  

Zakonom se, između ostalog, jasnije regulišu odredbe o prekograničnoj akreditaciji i razrađuju se zahtevi koje ATS mora da ispuni u skladu sa evropskom Uredbom 765/2008 i standardom SRPS ISO/IEC 17011.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS” broj broj 47/21)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine objavljen je Zakon o predmetima od dragocenih metala

Zakon o predmetima od dragocenih metala objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine. Ovaj zakon stupa na snagu 18. maja 2021. godine, osim člana 25. ovog zakona, koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Novim zakonom se vrši usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku i unapređuje se sistem kontrole predmeta od dragocenih metala. Dodatno se razrađuje otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala i uvodi se pojam otkupljivača, koji će otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala vršiti na označenom otkupnom mestu i tom prilikom izdavati otkupni list.

Zakonom se preciziraju odredbe koje se odnose na nadzor u oblasti predmeta od dragocenih metala. Naime, Direkcija za mere i dragocene metale zadržava nadležnost za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala i proizvođačima tih predmeta, a tržišni inspektori će sprovoditi nadzor nad prometom predmeta i otkupljivačima predmeta, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje evidencija prometa u trgovini i tržišni nadzor. Predloženim unapređenjima zakonskih rešenja doprinosi se efikasnijoj kontroli i unapređenju nadzora nad prometom predmeta od dragocenih metala. 

Zakonom je ukinuta mogućnost ovlašćivanja tela za ispitivanje i žigosanje predmeta, s obzirom da od 2011. godine, kada je ta mogućnost uvedena, nije bilo zainteresovanih privrednih subjekata za obavljanje tih poslova. Takođe je ukinuto oročavanje važenja znaka proizvođača, uvoznika i zastupnika, koji je do sada važio 10 godina, čime se olakšava poslovanje tih privrednih subjekata.  

Potrošačima, odnosno kupcima predmeta od dragocenih metala se omogućuje vanredno ispitivanje finoće predmeta od dragocenog metala u DMDM, što predstavlja dodatnu zaštitu pri kupovini ovih predmeta.

Novim zakonskim rešenjima obezbeđuje se visok kvalitet predmeta od dragocenih metala na tržištu, kao i poštena tržišna utakmica u cilju zaštite interesa, kako potrošača, tako i proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11 i 15/16), Pravilnik o načinu vršenja kontrole i stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubno-protetske predmete („Službeni list SRJ”, broj 8/95), Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura („Službeni glasnik RS”, broj 116/13) i Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 35/13).