logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obuke za laboratorije - ISS

Istitut za standardizaciju Srbije započinje ciklus onlajn obuka kojima se omogućava sticanje potrebnih kompetencija za primenu standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 osoblja koje radi u akreditovanim laboratorijama ili u onima koje žele da se akredituju.

Primenom ISO/IEC 17025 olakšava se saradnja laboratorija i drugih tela na nacionalnom i međunarodnom nivou. Od laboratorija se zahteva da funkcionišu na način koji osigurava da su njihovi procesi i podaci pouzdani. Pored toga, rezultati su prihvatljiviji na međunarodnom nivou kada laboratorije posluju u skladu sa ovim standardom.

Ovim standardom utvrđuju se opšti zahtevi za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad laboratorija. On je primenljiv na sve organizacije, bez obzira na broj članova osoblja koji obavljaju laboratorijske aktivnosti. U svrhu potvrđivanja ili priznavanja kompetentnosti laboratorija, ovaj međunarodni standard takođe mogu da primenjuju korisnici usluga laboratorija, regulatorna tela, organizacije u kojima se sprovodi kolegijalno ocenjivanje, uključujući i šeme u kojima se koristi kolegijalno ocenjivanje, akreditaciona tela i mnogi drugi.

Ciklus obuka počinje dvodnevnim vebinarom koji se zasniva na prezentaciji i tumačenju zahteva standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017. Obuka obiluje praktičnim vežbama čiji je cilj osposobljavanje polaznika za praktičnu primenu zahteva standarda. Na kraju obuke je predviđen i kratak test kojim se vrši provera stečenih znanja. Kako se tranzicioni period za prelazak sa stare na novu verziju standarda SRPS ISO /IEC 17025 završava u junu, ova prva obuka upravo je planirana za taj period:

Tumačenje zahteva standarda za akreditaciju laboratorija SRPS ISO 17025:2017 – 29. i 30. jun 2021. godine (pogledajte detaljnije na linku: https://iss.rs/sr_Cyrl/training/course/show/73 )

Sledeće dve obuke planirajne su za jesen 2021. godine. Ukoliko ste zainteresovani, prijavite se preko linkova, a nakon formiranja grupe utvrdićemo tačan datum i dostaviti vam detaljan program obuke:

  • Dvodnevni vebinar: Interne provere prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka) – Prijava za septembar 2021. godine preko linka: https://forms.gle/MPAEnRB3fkVrCeKg8

  • Jednodnevni vebinar: Praktične instrukcije za upravljanje/bavljenje rizicima u laboratoriji – Prijava za oktobar 2021. godine preko linka: https://forms.gle/pJLfHYMbm199kD2R9

Predavači su iskusni i kompetentni ocenjivači prema standardu SRPS ISO 17025:2017, sa iskustvom rada u Direkciji za mere i dragocene metale, Akreditacionom telu Srbije, laboratorijama i kontrolnim telima.

 

Izvor: iss.rs