logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Svi modeli upravljanja kvalitetom (QMS, TQM i dr.) zahtevaju stalno merenje i poboljšanje kvaliteta. Primenjeni alati, tehnike i metode mere karakteristike kvaliteta proizvoda, procesa ili sistema uz definisanje akcija za njihovo poboljšanje. Tako su alati i tehnike postavljeni da vrše dve funkcije i to:

- da mere trenutne performanse predmeta merenja (procesa, sistema, proizvoda, usluge, aktivnosti i dr.)

- da rezultat korišćenja primenjenih metoda rezultuje merama unapređenja.

 

U teoriji kvaliteta postoji veliki broj alata, metoda i tehnika za poboljšanje kvaliteta pri čemu se sami alati i tehnike mogu podeliti u nekoliko kategorija, od kojih su najlogičnije podele na:

- statističke metode koje primenjuju matematičku statistiku u analizi i interpretaciji brojčanih (kvantitativnih) pokazatelja;

- menadžment tehnike koje zahtevaju analizu kvalitativnih (nebrojčanih) pokazatelja.

 

Korisna pitanja koja uvek sebi treba da postavimo su:

- Zašto nam treba određeni alat? (za ideje, za analizu procesa, za analizu uzroka, za planiranje, za ocenu, za analizu,…)

- Da li treba da proširimo ili da suzimo dimenziju posmatranja?

 

Alati koji su ovde predstavljaju 7 osnovnih alata kvaliteta i preuzeti su iz literature autora: Đekić I.: "Metode Poboljšanja Sistema Upravljanja Bezbednošću i Kvalitetom u Proizvodnji Hrane", Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (2010)

 

Druge alate kvaliteta, koji gore nisu navedeni, možete potražiti na internetu, pod imenom "quality tools".