logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.


Standardi serije ISO 14000 imaju za cilj da podrže zaštitu životne sredine i da spreče zagađivanja, a zasnovani su na sledećim principima:
● Sistem zaštite životne sredine (EMS) treba da dovede do poboljšanja učinka zaštite životne sredine;
● Poboljšanje treba da bude stalno;
● Kada prvi put uspostavlja sistem zaštite životne sredine, organizacija treba da počne od onoga šta je očigledna korist, a to je usaglašenost sa zakonom;
● Kada EMS dobije svoj oblik, mogu se primeniti postupci za njegovo dalje poboljšavanje;
● Integrisanje EMS sa ostalim sistemima upravljanja može dovesti do veće efikasnosti celokupnog sistema;
● Sistem upravljanja kvalitetom se zasniva na mehanizmu stalnog poboljšavanja, koji je poznat kao Demingov krug ili ciklus stalnog poboljšavanja, kao i kod ISO 9000.

 

Serija ISO 14000 se sastoji iz više standarda, a osnovni su:
● ISO 14001 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi, i
● ISO 14004 - EMS, Opšte smernice o principima, sistemima i tehnikama podrške.

 

Svrha ova dva standarda je:
● ISO 14001, ocenjivanje menadžmenta sistema, i
● ISO 14004, smernice za primenu zahteva standarda.

 

ISO 14004 je sličan po sadržaju sa ISO 14001, ali su svakom poglavlju pridodate smernice i ilustracije kako bi se olakšala primena ISO 14001.
ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom.
Standard ISO 14001:2004 je napisan tako da ga mogu primeniti organizacije svih vrsta i veličina i može se prilagoditi za različite geografske, kulturne i društvene uslove.
Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:
● identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
● poboljša odnos prema životnoj sredini,
● implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.
Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem sistema zaštite životne sredine ISO 14001 su:
● neprestano zagađivanje životne sredine,
● strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
● nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja,
● povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
● zakonska rešenja,
● posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

 

Standard ISO 14001 ima koncepcijske sličnosti sa standardom ISO 9001, dok sa druge strane saradnjom autora (TC176/TC207), je postignuta jasna kompatibilnost procesa proveravanja. U načelu možemo govoriti o dve grupe zahteva ova dva standarda po sličnosti: identični ili jako slični i srodni, i specifični za konkretan standard.
Gotovo identični ili slični zahtevi ISO 9001 i ISO 14001:
● dokumentacija,
● zapisi,
● interna provera,
● predstavnik rukovodstva,
● preispitivanje rukovodstva.

Ovo omogućava integrisanje dokumentacije i menadžment sistema.