logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

HACCP u proizvodnji hrane i pića

Autori:

Sara Martimore, Carol Wallace

Pripremio:

prof. dr Zdravko Glušica

 

Cilj ovakvih izdanja je da obezbede koncizne i jednostavne informacije koje su namenjene profesionalcima ili studentima koji žele da steknu znanje. Ova knjiga nudi uvod u HACCP, čitaocima kojima nije dobro poznata ova materija.

Opširnije...

Sistem menadžmenta otpada

deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a

Autori:

Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda značajnih pojmova, učesnika i postupaka u oblasti menadžmenta otpada.

Opširnije...

Auditing in the food industry

  Author:

Mike Dillon and Chris Griffith

The food industry faces an unprecedented level of scrutiny. Consumer concerns about safety have prompted an increasing level of regulation.

 

 

Opširnije...

Upravljanje ekološkim rizikom

13f34e2b533e12c6166f88368dcd8c07

Autori:

Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima, kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda pojmova i postupaka u oblasti upravljanja ekološkim rizikom.

Opširnije...

Sistem kvaliteta ISO 9001:2000

Autori:

dr Vojislav Vulanović, dr Dragutin Stanivuković, dr Bato Kamberović, dr Rado Maksimović, dr Nikola Radaković, mr Vladan Radlovački, mr Miodrag Šilobad

 

Posle višegodišnjeg istraživačkog napora, u teorijskim izučavanjima i praktičnoj primeni, u oblasti definisanja modela integralnog sistema za upravljanje kvalitetom zasnovanog na zahtevima serije standarda JUS ISO 9000, autori su u ovoj knjizi dali sumarni prikaz, odnosno sintezu koncepcije poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom saglasno zahtevima standarda uz posebno uvažavanje novina u seriji standarda ISO 9000:2000.

Opširnije...

Advanced QMS For Dummies

Advanced QMS For Dummies  Autor:

 Stephanie Diamond

 Your customers demand high quality, and this ebook is your key to unlocking the power of advanced quality management. In Advanced QMS For Dummies, find out why quality matters and how you can harness its power to address changing business needs and stay ahead of the competition.

Opširnije...

Menadžment kvaliteta isporučilaca

Autor:

mr Branislav Sladić

 

Knjiga Menadžment kvaliteta isporučilaca je posvećena razvoju odnosa između organizacija i isporučilaca zasnovanih na kvalitetu. U njoj je opisana metodologija koja omogućava organizacijama da izmere kvalitet isporučilaca, da ih uporede na osnovu kvaliteta i realizuju saradnju sa isporučiocima koji imaju sposobnosti da zadovolje njihove zahteve. 

Opširnije...

Upravljanje kvalitetom proizvoda

Autor:

Vidosav D. Majstorović

 

Ovaj udžbenik ima nekoliko celina. Na početku je dat značaj koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom u savremenom poslovanju. Posle toga, izloženi su TQM modeli od prve do četvrte generacije, njihova struktura i osnovne karakteristike.

Opširnije...

Challenges in Sugar Production - Food Safety Management Systems

Challenges in Sugar Production Food Safety Management Systems  Autor:

  Biljana Bogdanović

  The sugar industry is one of the largest among the food industry. One plant processes around 8,000 tons of sugar beet daily. It can be said that sugar is a strategic product and byproducts are valuable as well, since they are raw materials for other technological processes which are also important.

Opširnije...

Sistem kvaliteta – sistem softvera – softver za kvalitet

Autori:

Pavle Mogin, Bato Kamberović, Ivan Luković, Milan Brkić,  Ivan Beker, Vladan Radlovački, Branislav Petković

 

Knjiga Sistem kvaliteta – sistem softvera – softver za kvalitet ima za cilj da pruži pomoć organizacijama koje žele da unaprede sistem kvaliteta, prema seriji standarda JUS ISO 9000.

Opširnije...

Menadžeri i sistem kvaliteta

Autor:

dr Živko Mitrović

 

Ova publikacija je namenjena vrhovnim menadžerima sa ciljem da im se približe standardi serije JUS ISO 9000 i da se ukaže na mesto i ulogu menadžera u pripremi, projektovanju, uvođenju i atestiranju sistema kvaliteta.

Opširnije...

Bezbednost i zdravlje na radu - praktikum

Univerzitetski udžbenik Bezbednost i zdravlje na radu praktikum Đ Marko i M IvanAutori:

Dr Marko Đapan

Ivan Mačužić

 

Posle dosta uloženog napora i truda, objavljen je pomoćni univerzitetski udžbenik "Bezbednost i zdravlje na radu - praktikum", koji je omogućio i odobrio Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Opširnije...

Projektovani kvalitet proizvoda

Autori:

Dr Branko Z. Popović, Dr Milivoj M. Klarin

  

Danas se na tržištu i dalje traži viši kvalitet proizvoda, ali se proverava i stabilnost tog kvaliteta sa važećim certifikatom za Sistem upravljanja kvalitetom, jer proizvođači sa atestom za kvalitet proizvoda imaju samo potreban, ali ne i dovoljan uslov za konkurentnost na svetskom tržištu.

Opširnije...

Liderstvo i kvalitet

Autori:

Nikola Stefanović i Živadin Stefanović

 

Monografija Liderstvo i kvalitet jednostavno je metodološki postavljena: u prvom delu obrađuje se liderstvo, u drugom delu kvalitet, a u trećem delu se uspostavlja veza između liderstva i kvaliteta. Namenjena je svima koji se bave pitanjima upravljanja preduzećima na osnovu koncepta kvaliteta i razvoja liderskih potencijala.

 

Opširnije...

Bezbednost informacija - osnove i smernice

1

Autor:
Dr Radoslav Raković

Problematika bezbednosti informacija postala je veoma aktuelna u okolnostima kada se poslovne aktivnosti organizacija, ali i aktivosti u privatnoj sferi, sve više oslanjaju na korišćenje savremenih informacionih tehnologija.  

Opširnije...

Međunarodni standard ISO 14001 u praksi

Autor:

Dr Ljubiša Papić

 

Od predstavljanja zahteva za sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine (Environmental Management Systems) - standarda ISO 14001:2004, do decembra 2010. godine (podatak sa web site-a ISO) približno 200.000 organizacija u 155 zemalja sveta koristilo je predloženi model tog sistema.

Opširnije...

HACCP i zdravstvena bezbednost hrane

Autori:

Varga Janoš, Đorđević Ljiljana, Đorđević Biljana, Karadžić Magdalena, Nemet Bea, Darvaš Olga, Krivošik Sabina, Ulična Erika

 

Osnovu svakog sistema zdravstvene bezbednosti čine važeći zakoni i standardizovani propisi za dati proizvod ili privrednu oblast. Aktuelni zakoni u momentu objavljivanja ovog dokumenta se ubrzano usaglašavaju sa propisima koje primenjuje Evropska Unija.

Opširnije...

Metrološki priručnik

Autor:  

Goran Kostić

 

Danas se, od pogona do fundamentalnih nauka, zahteva statistička obrada rezultata merenja. Svrha te obrade je određivanje vrednosti merene veličine kao i tačnosti te određene vrednosti. Traži se da tačnost bude opisana mernomne sigurnošću.

Opširnije...

Sistem menadžmenta kvalitetom i poslovne performanse

Autori:
Vesna K. Spasojević Brkić, Dragan D. Milanović, Snežana M. Knežević, Danijela S. Lazić, Tanja S. Milanović

 

Monografija je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja autora u oblasti menadžmenta kvalitetom, a njeno konačno uobličavanje omogućila su sredstva Ministarstva za prosvetu i nauku i rad autora na projektima TR 35017 i TR 35030.

Opširnije...

TQM modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi

Autor:
Milenko N. Heleta

 

Ova knjiga namenjena je svim menadžerima i profesionalcima različitih zanimanja koji žele da orijentacijom na kvalitet primene savremen, inovativan, profitabilan i odgovoran način rada, baziran na konceptu TQM, kao i profesorima i studentima različitih fakulteta na kojima se izučavaju menadžment i kvalitet.

Opširnije...

LEAN transformacija Srbije

Autor:  

Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

Koncept menadžmenta za transformaciju organizacije, državne uprave i lokalne samouprave, javnih i privatnih preduzeća. Kako uspešno implementirati Lean transformaciju u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim i privatnim preduzećima u Srbiji.

Opširnije...

Metode i tehnike za poboljšanje kvaliteta

Autor:

mr Manojlo Kostić

 

Materija je u udžbeniku podeljena na dva dela. U prvom, uvodnom delu, izloženi su značaj kvaliteta proizvoda i procesa za opstanak i napredak preduzeća, istorijat razvoja funkcije kvaliteta, koncepti za poboljšanje kvaliteta, kao i pregled metoda i tehnika na koje se ovi koncepti oslanjanju.

Opširnije...

Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti

Autor: 

Prof. dr Predrag Popović

 

Ova knjiga je sinteza saznanja, iskustava i stavova autora, zasnovanih na sopstvenim istraživanjima, iskustvu tokom radu u Institutu za nuklearne nauke "Vinča", na poslovima izgradnje mreže akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje i u svojstvu osnivača Sertifikacionog i Kontrolnog tela za proizvode.

Opširnije...

Integrisani sistem menadžmenta - teorija i praksa

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Knjiga se bavi integracijom menadžment sistema koji su predmet pojedinačnih međunarodnih standarda u jednu jedinstvenu i svrsishodnu celinu - integrisani sistem menadžmenta. Razvoj menadžment sistema u značajnoj meri je obeležio poslednje tri decenije, iako je bio pomalo u senci razvoja informacionih tehnologija.

Opširnije...

Menadžment totalnim kvalitetom

Autor:

Mr Manojlo Kostić

 

Ova knjiga može biti od velike koristi kako studentima tako i svim zaposlenima čija kompanija se kandiduje za dodelu nagrade za kvalitet. Detaljno i pregledno su opisana tri najznačajnija TQM modela za poslovnu izvrsnost.

Opširnije...

LEAN u zdravstvu

Autor:  

Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

U ovoj knjizi je opisana primena Lean koncepta u realizaciji dva projekta u sektoru zdravstva. Prikazani su Lean alati i dati realni primeri njihove primene pri smanjivanju 8 velikih rasipanja u procesima, koje su identifikovali imenovani timovi za poboljšanje procesa.

Opširnije...

Kvalitet u upravljanju projektima

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Ova kniga predstavlja prirodan nastavak knjige "Kvalitetom ka poslovnoj izvrsnosti" (Izdavač Energoprojekt - InGraf, juni 2006. godine) i oslanja se na nju iz više razloga. Pre svega, autor je isti.

Opširnije...

Menadžment kvaliteta

Autor:

Dr Milenko Heleta

 

Sve značajne stvari u vezi sa kvalitetom su pomenute i objašnjene u ovoj knjizi. Saznaćete kako se razvijao kvalitet i njegova osnovna obeležja sadašnjeg vremena.

Opširnije...

Osnove kvaliteta

948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab

Autori:  

Jovan Filipović, Mladen Đurić

 

Knjiga „Osnove kvaliteta", koja je nastala kao rezultat višegodišnjih predavanja za studente Odseka za upravljanje kvalitetom, pored izvornih tumačenja autora, obuhvata i kompilaciju, kako radova pionira u oblasti kvaliteta, tako i priređenog materijala iz najpopularnijih svetskih udžbenika.

 

Opširnije...

Normativno regulisanje kvaliteta

Autori:

Vojislav Božanić, Dušan Stokić

 

Autori su ovom knjigom pokušali da studentima Fakulteta organizacionih nauka (FON), studentima drugih srodnih fakulteta kao i proizvodnim organizacijama, institucijama i pojedincima, ponude tekst koji pruža pregled postupaka za ocenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda koji podležu direktivama Novog pristupa.

Opširnije...

Kvalitetom do poslovne izvrsnosti

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Vrednost ove knjige se pronalazi u tome što je pisana za širok krug čitalaca, kako onih koji se bave oblašću kvaliteta tako i onih koji bi hteli da saznaju nešto više o toj oblasti.

Opširnije...

HACCP - teorija i praksa

Autori:

Radoslav Grujić, Vincente-Almenar Sanchis, Radomir Radovanović

 

U okviru Tempus IB_JEP projekta 16140-2001 realizuje se serija seminara za proizvođače i prerađivače hrane. Konzorcijum projekta je odlučio da stručnjacima iz fabrika za proizvodnju hrane predstavi HACCP principe sa željom da proizvođači hrane što pre implementiraju HACCP u svojoj praksi.

Opširnije...