logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

13f34e2b533e12c6166f88368dcd8c07

Autori:

Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima, kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda pojmova i postupaka u oblasti upravljanja ekološkim rizikom.

U knjizi je, najpre, dat pregled i objašnjenje osnovnih pojmova u ovoj oblasti, kao što su rizik, upravljanje rizikom i ekološki rizik. U okviru poglavlja I je dat uvod u materiju, objašnjenje osnovnih pojmova i osnova za upravljanje ekološkim rizikom. U poglavlju II je ukazano na osnovne ekološke probleme sa kojima se svet danas susreće. Poglavlje III opisuje principe, postupak i načine upravljanja rizicima, u opštem smislu. Poglavlje IV obrađuje upravljanje specifičnom vrstom rizika – ekološkim rizikom. Poglavlje V se bavi ocenom zaštite životne sredine, koja je u direktnoj vezi sa ekološkim rizicima. Veza održivog razvoja i upravljanja ekološkim rizikom je prikazana kroz poglavlje VI. Poglavlje VII opisuje značaj ekološkog dizajna proizvoda i njegov uticaj na ekološki rizik, a poglavlje VIII opisuje ulogu ocene životnog ciklusa proizvoda, kao značajne komponente ekološkog dizajna. U poglavlju IX su date osnovne smernice za eko označavanje proizvoda, koje postaje sve češći zahtev prilikom izvoza proizvoda u zemlje Evropske unije. Poglavlja X i XI prikazuju budućnost u oblasti upravljanja ekološkim rizikom i njegov značaj, kao jedne od komponenata društvene odgovornosti.