logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

IATF 16949 definše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom usklađenog za potrebe globalne automobilske industrije. Cilj IATF 16949 je razvoj sistema menadžmenta kvalitetom koji osigurava stalno poboljšanje, naglašava sprečavanje defekata i smanjenje varijacija i otpada u lancu snabdevanja automobilske industrije. 16949 se odnosi na projektovanje/razvoj, proizvodnju, i, kada je relevantno, ugradnju i servis ostalih proizvoda auto industrije. Temelji se na ISO 9000, a nastao je oktobra 2016.godine kada je ISO/TS 16949 postao IATF 16949.


Gotovo svi proizvođači automobila (izuzev japanskih) postavljaju kao uslov za saradnju sa isporučiocima - primenu ovog standarda i certifikaciju od strane akreditovanih certifikacionih tela.
IATF 16949 se fokusira na sposobnost organizacije da ostvari svoje navedene ciljeve, kao i da ostvariti zadovoljstvo kupca u skladu sa isporukom delova u predviđenom roku po prihvatljivim cenama. IATF 16949 se usmerava na efikasne veze na poslovnom planu preduzeća, politike kvaliteta, ciljeva kvaliteta i mere. U osnovi ovog standarda je ISO 9001, na čije zhteve su dodati posebni zahtevi specifični za autoindustriju.


Neki od ključnih dodatnih zahteva uključuju:
• fokus na angažovanje najvišeg rukovodstva i povezivanja biznis plana sa jasno definisanim ciljevima kvaliteta;
• fokus na upravljanje ljudskim resursima, uključujući i procese za identifikaciju zahteva za kompetenciju, obezbeđujući obuku i provere efikasnosti preduzetih akcija;
• fokus na motivaciju zaposlenih za postizanje ciljeva kvaliteta, ostvarivanje kontinualnog poboljšanja i stvaranje okruženja za promovisanje inovacija;
• proces merenja, kao veličina u kojoj je osoblje svesno relevantnosti i važnosti svojih aktivnosti i na koji način oni doprinose ostvarivanju ciljeva kvaliteta;
• fokus na proizvod i dizajn procesa;
• razvoj isporučilaca koristeći IATF 16949;
• obezbeđivanje efikasne kontrole interne i eksterne laboratorije;
• proces merenja zadovoljstva kupaca za vođenjem efikasnog sistema, procesa i audita proizvoda;
• efektivna analiza podataka u svrhu kontinualnog poboljšanja.


Zaposleni u organizacijama koje žele da uvedu IATF 16949 moraju biti obučeni, pored zahteva standarda IATF 16949, i za primenu metoda i postupaka za upravljanje projektom (razvoj i/ili osvajanje novog proizvoda):
APQP – planiranje kvaliteta proizvoda;
FMEA – analiza grešaka i njihovih efekata;
SPC – statističko upravljanje procesima;
MSA – analiza sistema merenja;
PPAP – proces odobravanja dela za proizvodnju;
8D - metodologija za rešavanje problema.

Ove metode i tehnike koji su detaljno definisane u priručnicima koje objavljuje AIAG (američko udruženje proizvođača automobila) ili VDA (nemačko udruženje).


Najznačajniji aspekti primene su vezani za:
• praćenje parametara (OTD – isporuka na vreme, ppm – udeo loših delova na milion proizvedenih, premium freight – dodatni troškovi transporta, brzina odgovora na reklamacije...);
• sistematsko praćenje i analiza troškova ne/kvaliteta;
• uspostavljanje audita procesa i audita proizvoda;
• neprekidno poboljšanje proizvodnih procesa (smanjivanje variranja procesa) kroz statističko upravljanje (X-R karte) i studiju sposobnosti procesa (Cpk);
• definisanje planova za vanredne situacije (contingency plan);
• primena FMEA, SPC i MSA pri osvajanju novih proizvoda;
• zahtev prema isporučiocima da primene PPAP.

 

Zahteve standarda mogu primeniti sve organizacije koje žele da iskoriste prednost ovakvog sistematskog pristupa u auto industriji. Međutim, sertifikacija je ograničena samo na organizacije koje isporučuju delove, komponente i materijale koji se ugrađuju u automobil i organizacije koje isporučuju usluge tipa: površinske zaštite, termičke obrade, farbanja,... Pod autoindustrijom se podrazumeva proizvodnja delova za proizvođače putničkih i teretnih vozila i autobusa, dok poljoprivredne mašine ne spadaju u ovu kategoriju. Pružaoci usluga (dizajn, prodajni saloni, servisi vozila, transport vozila, proizvođači alata,...) isporučiocima u auto industriji ne mogu biti sertifikovani prema ovom standardu.

 

Prednosti dobijanja sertifikata prema IATF 16949 su:
• poboljšan kvalitet proizvoda i procesa;
• obezbeđenje pristupa globalnom sistemu kvaliteta u razvojnom lancu snabdevanja isporučioca / podizvođača;
• smanjenje varijacije u procesima;
• zajednička terminologija za razumevanje kriterijumima kvaliteta;
• kontinualno poboljšanje performansi poslovnih procesa kroz tekuće certifikacione audite;
• povećanje zadovoljstva zaposlenih kroz povećanje efikasnosti upravljanja;
• osnovna linija benefita kroz produktivnost, smanjenje otpada i bolje korišćenje resursa;
• jedinstveni sistem registracije sistema kvaliteta u susret višestrukim zahtevima kvaliteta od strane kupaca;
• primena najboljih proizvođačkih praksi.