logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane (FSMS - Food safety management systems) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Prema ISO 22000, bezbednost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu.

ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina i kao što je prikladan za pekare sa 10 zaposlenih, tako je prikladan i za međunarodne proizvođače hrane ili supermarkete koji zapošljavaju hiljade radnika.


Organizacije koje su uključene u jedan ili više koraka proizvodnje bezbedne hrane:
• proizvođači hrane;
• primarni proizvođači;
• sekundarni proizvođači;
• proizvođači stočne hrane;
• veleprodaja vezana za hranu;
• maloprodaja vezana za hranu;
• preduzeća za transport i skladištenje hrane;
• proizvođači mašina i opreme;
• proizvođači materijala za pakovanje;
• proizvođači sredstava za higijenu;
• proizvođači sredstava za dezinfekciju;
• proizvođači dodataka i sastojaka.

 

ISO 22000 se temelji na zahtevima HACCP sistema (Codex Alimentariusa ) ISO 9000 (Sistem upravljanja kvalitetom), i drugim zahtevima iz porodice standarda ISO 22000:
• ISO/TS 22004: Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – Uputstva za primenu ISO 22000 sa naglaskom na srednja i mala preduzeća,
• ISO/DIS 22005: Sledljivost u hrani i lancu hrane - Opšti principi i smernice za projektovanje i razvoj sistema menadžmenta bezbednosti hrane,
• ISO/TS 22003: Zahtevi za sertifikaciona tela...

 

Prednosti uvođenja ISO 22000:
• poboljšanje bezbednosti hrane,
• poboljšanje kvaliteta proizvoda,
• jačanje zaštite i poverenja potrošača,
• povećanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane,
• interaktivna komunikacija,
• sprovođenje takozvanih preduslovnih programa (prerequisite programs, PRP) kao osnove funkcionalnog HACCP-a.


S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 9001 a samim tim i dodatne rashode za preduzeće. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP-a u primeni, u velikim preduzećima u prehrambenoj industriji došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000. On u sebi integriše, ne samo HACCP i ISO 9001, već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.