logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

BRC standard razvijen je 1998. godine od strane vodećeg udruženja trgovaca u Velikoj Britaniji - BRC (British Retail Consortium), koje zastupa sve prodavce od malih, nezavisnih privatnih prodavnica, do velikih prodajnih lanaca i robnih kuća, kao alat maloprodajama za evaluaciju isporučilaca prehrambenih proizvoda koji su se prodavali pod njihovim robnim markama i pomoć u poštovanju propisa.

Januara 2003. godine, BRC je prepoznao potrebu da se izmeni naziv standarda, ističući i promenu u njegovoj primeni, pa je tako BRC tehnički standard za hranu, postao BRC opšti standard za hranu. Danas je ovaj standard prihvaćen širom sveta od strane mnogih kompanija, čak i onih koje nisu u industriji hrane, kao osnova za procenu dobavljača i robe koja se prodaje pod privatnim robnim markama.

Standard zahteva usvajanje i primenu HACCP principa, uspostavljanje dokumentovanog sistema upravljanja kvalitetom, kao i primenu standarda za kontrolu fabričkog okruženja, proizvoda, procedura i osoblja.

 

Zbog uspeha i globalnog prihvatanja BRC standarda za hranu, danas postoje BRC standardi za sledeće četiri oblasti:

 • Bezbednost hrane,
 • Krajnji proizvodi,
 • Pakovanje i ambalaža,
 • Skladištenje i distribucija.

 

Na šta se odnose pojedinačni standardi, prikazano je na slici ispod:

BRC na šta se odnose standardi

 

Prednosti BRC Globalnog standarda:

 • Sveobuhvatan i fokusiran na bezbednost, zakonitost i kvalitet,
 • Zahtevi su jasni i detaljni i zasnovani na HACCP principima koje podržava sistem dokumentacije,
 • Zaključak sa svim neusaglašenostima uočenim tokom provere zajedno sa dokazima se uključuje u izveštaj,
 • Komplementaran je sa drugim sistemima upravljanja kvalitetom, npr. ISO i HACCP ispunjavajući zahteve ovih standarda.


Ciljevi standarda:

 • Pomoć trgovcima na malo u ispunjavanju zakonskih propisa,
 • Zaštita potrošača držanjem pod kontrolom značajnih opasnosti po zdravlje koje mogu biti izazvane hranom,
 • Veća bezbednost proizvoda i manji rizici od odgovornosti po osnovu proizvoda,
 • Motivacija zaposlenih,
 • Povećanje zadovoljstva korisnika,
 • Osiguranje konkurentnosti.

 

Principi BRC standarda su:

 • Umanjenje mogućnosti dvostrukog ocenjivanja,
 • Rad i saradnja sa akreditacionim telima radi obezbeđivanja da proces akreditacije rezultira efektivnom kontrolom i održavanjem standarda,
 • Ohrabrivanje internog ocenjivanja,
 • Obezbeđivanje otvorenosti, transparentnosti i usklađenosti sa propisima,
 • Promocija direktnog učešća vlasnika maloprodaja prilikom razvoja i održavanja sistema, učešćem u odboru za tehnički nadzor,
 • Stalno preispitivanje i poboljšanje standarda i pomoćnih procesa.