logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Forest Stewardship Council (FSC) je globalna neprofitna organizacija koja promoviše odgovorne prakse upravljanja šumama i štiti svetske šume za buduće generacije. FSC posluje u preko 80 zemalja širom sveta i ima decentralizovanu strukturu, sa zasebnim nacionalnim i regionalnim organizacijama odgovornim za primenu sertifikacionog standarda u različitim delovima sveta.

FSC sertifikacija je dobrovoljan proces koji je otvoren za svakog vlasnika ili upravnika šuma koji želi da pokaže svoju posvećenost održivom gazdovanju šumama. Da bi bila kvalifikovana za FSC sertifikat, šuma mora ispuniti skup strogih zahteva koji su projektovani da zaštite šume, poštuju prava autohtonih naroda i očuvaju biodiverzitet. Ovi zahtevi tj standardi su zasnovani na međunarodno priznatim principima i kriterijumima i redovno se revidiraju i ažuriraju kako bi se osiguralo da ostanu relevantni i efikasni.

Da bi dobio FSC sertifikat, vlasnik ili upravnik šume mora da prođe nezavisnu procenu svojih praksi upravljanja. Ovu procenu tj ocenjivanje sprovodi sertifikaciono telo treće strane koje je akreditovano od strane FSC. Ako je audit imao pozitivan ishod, šumi se dodeljuje FSC sertifikat i može koristiti FSC logo da pokaže svoju posvećenost održivom gazdovanju šumama.

FSC sertifikacija je široko priznata kao pouzdan i pouzdan način za kompanije da nabave proizvode od drveta i papira koji potiču iz šuma kojima se održivo upravlja. Koriste ga preduzeća, vlade i potrošači širom sveta kao način da osiguraju da se njihovi proizvodi nabavljaju na odgovoran i održiv način.