logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:
Vesna K. Spasojević Brkić, Dragan D. Milanović, Snežana M. Knežević, Danijela S. Lazić, Tanja S. Milanović

 

Monografija je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja autora u oblasti menadžmenta kvalitetom, a njeno konačno uobličavanje omogućila su sredstva Ministarstva za prosvetu i nauku i rad autora na projektima TR 35017 i TR 35030.

Iako je tema povezanosti menadžmenta kvalitetom i poslovnih performansi često dotaknuta u pojedinim radovima u naučnoj javnosti, nalazi autora retko su u saglasnosti, što potvrđuje ispravan smer istraživanja i aktuelnosti ovog dela. Monografija je tematski podeljena na sledeće celine: savremeni aspekti menadžmenta kvalitetom kao teorijska osnova istraživanja, istraživanje menadžmenta kvalitetom i njegovog uticaja na poslovne performanse, razmatranje strukturiranja menadžmenta kvalitetom kao višedimenzionalne promene i analiza uslova za efektivnu i efikasnu integraciju menadžment sistema.

 

Sadržaj

1. Uvodna razmatranja

2. Sistem menadžmenta kvalitetom i poslovne performanse

2.1.   Sistem menadžmenta kvalitetom

2.1.1.     Principi menadžmenta kvalitetom
2.1.2.     Interna koherentnost organizacionih varijabli pri strukturiranju menadžmenta kvalitetom

2.1.3.     Savremeni aspekti strukturiranja SMK

2.2.   Poslovne performanse

2.3.   Organizacione promene

2.3.1.     Definicije i tipovi promena

2.3.2.     Modeli/okviri organizacionih promena

2.4.   Dimenzije organizacionih promena pri struktuiranju SMK

2.4.1.     Promene procesa
2.4.2.     Interakcija procesnih promena i SMK
2.4.3.     Promene strukture
2.4.4.     Interakcija strukturnih promena i SMK
2.4.5.     Promene organizacione kulture
2.4.6.     Interakcija kulturnih promena i SMK
2.4.7.     Promene na polju moći

2.4.8.     Interakcija raspodele moći i SMK

2.5.   Otpori promena

2.6.   Integrisani menadžment sistem

2.6.1.     Pojam i osnove integrisanog menadžment sistema
2.6.2.     Razvijeni i najčešće primenjeni standardi i koncepti za menadžment sisteme
2.6.3.     Osnov i uslovi integracije menadžment sistema
2.6.4.     Strategija uvođenja IMS-a - proces integrisanja
2.6.5.     Metodologija integracije i IMS modeli
2.6.6.     Razlozi i koristi primene IMS

2.6.7.     Efikasnost i efektivnost IMS-a

2.7.   Integracija informacionog sistema, integrisanog menadžment sistema i poslovnih performansi

2.7.1.     Interakcija informacionog sistema i integrisanog menadžment sistema
2.7.2.     Interakcija informacionog sistema i poslovnih performansi

2.7.3.     Interakcija integrisanog siatema menadžmenta i poslovnih performansi

3. Metodološki aspekti istraživanja

3.1.   Primena osnovnih i specifičnih naučnih metoda u istraživanjima

3.2.   Primenjene metodologije istraživanja

3.3.   Distribucija upitnika i prikupljanja podataka

3.4.   Metodologija analize prikupljenih podataka

4. Istraživanja veze menadžmenta kvalitetom i poslovnih performansi

4.1.   Postavka glavne i pomoćnih hipoteza

4.2.   Razvoj mernog instrumenta

4.2.1.     Provera validnosti istraživačkog instrumenta

4.3.   Veličina i karakteristike uzorka

4.4.   Rezultati istraživanja

4.4.1.     Deskriptivna statistika
4.4.2.     Analiza pouzdanosti i validnosti prikupljenih podataka

4.4.3.     Diskusija rezultata istraživanja

5. Istraživanje organizacionih promena pri struktuiranju sistema menadžmenta kvalitetom

5.1.   Postavka hipoteza i istraživački okvir

5.2.   Razvoj istraživačkog instrumenta

5.2.1.     Razvoj istraživačkog instrumenta SMK kroz procesni pristup
5.2.2.     Razvoj istraživačkog instrumenta - Organizacione promene

5.2.3.     Provera validnosti istraživačkog instrumenta

5.3.   Veličina i karakteristike uzorka

5.4.   Rezultati israživanja

5.4.1.     Deskriptivna statistika
5.4.2.     Analiza pouzdanosti i validnosti prikupljenih podataka

5.4.3.     Diskusija rezultata i provera hipoteza

6. Istraživanje interakcija informacionog sistema, integrisanog menadžment sistema i poslovnih performansi

6.1.   Istraživački model i postavka hipoteza

6.2.   Konstrukcija istraživačkog instrumenta

6.3.   Veličina i karakteristike uzorka

6.4.   Rezultati istraživanja

6.4.1.     Deskriptivna analiza uzorka
6.4.2.     Analiza pouzdanosti i validnosti prikupljenih podataka

6.4.3.     Zaključci o rezultatima istraživanja i provera hipoteza

7. Završne napomene

7.1.   Završna razmatranja istraživanja veze menadžmenta kvalitetom i poslovnih performansi
7.2.   Završna razmatranja istraživanja dimenzija promena pri struktuiranju SMK
7.3.   Završna razmatranja istraživanja interakcije informacionog sistema, integrisanog menadžment sistema i poslovnih performansi

7.4.   Ograničenja i predlog budućih istraživanja

8. Literatura

Prilozi

Spisak slika

Spisak tabela