logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Knjiga se bavi integracijom menadžment sistema koji su predmet pojedinačnih međunarodnih standarda u jednu jedinstvenu i svrsishodnu celinu - integrisani sistem menadžmenta. Razvoj menadžment sistema u značajnoj meri je obeležio poslednje tri decenije, iako je bio pomalo u senci razvoja informacionih tehnologija.

Pod okriljem Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) osamdesetih godina prošlog veka prvo su uspostavljeni standardi koji su se odnosili na sisteme menadžmenta kvalitetom, da bi se u narednim godinama postepeno pojavljivali menadžment standardi i u drugim oblastima - zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu, bezbednost informacija, bezbednost hrane, energetski menadžment, ...

Nedeljivost poslovnih procesa u organizaciji nametali su da se pojedinačni menadžment sistemi povezuju, ali je taj proces otežan činjenicom da još uvek ne postoji jedinstveni standard koji bi obuhvatio sve relevantne menadžment sisteme. Zato se organizacije u praksi suočavaju sa dilemom kako da objedine elemente iz različitih standarda u jedinstvenu celinu i da prepoznaju svoje specifičnosti.

Integracija sistema menadžmenta tesno je povezana sa drugim menadžment disciplinama - pre svega menadžmentom rizicima, startegijskim menadžmentom, upravljanjem promenama, znanjem, inovacijama i projektnim menadžmentom. Pored toga, organizacije svojim aktivnostima mogu da utiču na svoje okruženje, pa su danas veoma aktuelne teme vezane za njihovu društvenu odgovornost.

Knjiga je pisana u već prepoznatljivom autorovom stilu, sa idejom da se složena materija približi širokom krugu čitalaca, da im omogući da složene pojmove lakše razumeju i da ih uspešnije primene u svom svakodnevnom radu. Knjiga sadrži sledeće delove:

Glava 1: Uvod

Glava 2: Zajednički elementi menadžment standarda

Glava 3: Kvalitet i sistemi kvaliteta

Glava 4: Zaštita životne sredine

Glava 5: Bezbednost i zdravlje na radu

Glava 6: Bezbednost informacija

Glava 7: Bezbednost hrane

Glava 8: Energetski menadžment

Glava 9: Menadžment rizicima

Glava 10: Društvena odgovornost

Glava 11: Ostale menadžment discipline

Glava 12: Integracija sistema menadžmenta

Glava 13: Poslovna izvrsnost

Glava 14: Alati i tehnike u sistemima menadžmenta

Glava 15: Zablude i predrasude o sistemima menadžmenta

Prilog A: Rečnik osnovnih pojmova (srpsko-engleski, englesko-srpski, skraćenice)

Prilog B: Literatura

Prilog C: Izveštaji recenzenata

 

Knjiga se može nabaviti u prodajnim objektima Vulkana i Stylosa ili neposredno kod izdavača, na telefone 011/20 27 517, 20 27 516, 20 27 549 ili putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

 

IZVODI IZ RECENZIJA:

 

Recenzent: Dr Miloš Jelić

Knjiga „Integrisani sistemi menadžmenta – teorija i praksa", autora dr Radoslava Rakovića je zahvatila oblast sistema menadžmenta, oblast u kojoj postoji dosta publikacija na našem jeziku, ali je najveći deo usredsređen na jedan aspekt sistema menadžmenta, tumačenje i primenu zahteva standarda.

Ova knjiga, pak, ne samo da je obuhvatila sve standardizovane aspekte sistema menadžmenta koji se primenjuju u Srbiji i njihovo integrisanje, već i oblasti koje su srodne sistemima menadžmenta, kao što su:

društvena odgovornost i poslovna izvrsnost. Pošto je knjiga namenjena onima koji će svoja znanja iz sistema menadžmenta primenjivati u praksi, poslednja poglavlja se bave alatima i tehnikama za primenu, ali i zabludama predrasudama koje su veoma prisutne u našoj poslovnoj praksi.

Važan iskorak za međusobnu integraciju sistema menadžmenta autor je napravio u nastojanju da uspostavi određenu „arhitekturu" između aspekata, postavljajući kvalitet kao temeljni aspekt, a rizik – krovni aspekt, prepoznajući menadžment rizicima u svim ostalim standardima za sisteme menadžemnta. Pošavši od činjenice da je suština svih sistema menadžmenta u preventivnom delovanju, uspešno je elaborirao da čak i u sistemima menadžmenta čiji standardi ne pominju rizike, njima se upravlja na implicitan način.

Značajan doprinos ova knjiga je dala u domenu pojmovnih razgraničenja. Mnogi pojmovi u oblasti sistema menadžmenta su vrlo bliski, često se prelivaju u svom značenju, ali i zamenjuju u praktičnoj primeni. Iako autori obično izbegavaju da ulaze u distinkcije između pojmova, dr Raković se prihvatio tog izazova, nastojeći da razgraniči pojmove koji stvaraju nedoumice u praksi. Tamo gde neki pojmovi predstavljaju samo blage nijanse termina na engleskom jeziku, autor je hrabro ukazao da takva razgraničenja ne bi dala primetnu dodatnu vrednost u našoj praksi, čak i ukoliko bi se pronašao nekakav prevod na srpski jezik.

Dr Raković neguje jedan specifičan stil pisanja. Iako se takvo izražavanje nekome može učiniti previše „emotivno", autor time želi da potencira tradicionalne poteškoće na koje se nailazi u implementaciji sistema menadžmenta, a koje ne bi trebalo da obeshrabre njegove protagoniste. U značajnom delu knjige autor se direktno obraća čitaocu želeći da ga postavi u ulogu „saborca" na istom poslu sa kojim već deli ili će deliti iste

probleme.

Visok nivo normativizma u sistemima menadžmenta, po pravilu, stvara teškoću čitaocu da održi pažnju, naročito u publikacijama većeg obima. Da bi olakšao čitaocu, autor ga vodi kroz tekst tako što: kada se pojavi novi termin, tu se pojavljuje – definicija, kada se čitalac razmišlja, sledi – savet; kada su mu više stvari u pameti, navodi se – ključna stvar; kada bi da izvede zaključak, tu nastupa upozorenje, ne zaboravite ili zabluda.

Konačno, iako je knjiga pisana da se čita integralno, svaka glava predstavlja zaokruženu celinu koju prati literatura koja je korišćena za njeno pisanje. Pored literature, značajan izvor za pisanje je relevantno iskustvo autora koji je gotovo sve aspekte sistema menadžmenta bio u prilici da uvodi u svojoj matičnoj organizaciji, što svakako daje potpunu autentičnost i obezbeđuje značajnu kredibilnost za sva tumačenja u vezi sa sistemima menadžmenta, a posebno u u vezi sa njihovom integracijom.

 

Recenzent: Dr Miodrag Mesarović

Dr Radoslav Raković je svojom novom knjigom "Integrisani sistem menadžmenta – teorija i praksa" integrisao i nadgradio svoje prethodno objavljene radove iz ove tematike i na njemu svojstven neposredan način ponudio čitaocu korisne informacije o modernim sistemima menadžmenta. Oblasti kojima se knjiga bavi veoma su raznovrsne, što je predstavljalo pravi izazov za autora, koji, osećajući odgovornost prema čitaocu, nije dozvolio da bilo šta ostane nedovoljno razjašnjeno i nedorečeno. Njegova knjiga predstavlja sublimaciju svega onoga

što je radio tokom dosadašn je uspešne profesionalne karijere. Autor je uspeo da sopstvena iskustva dovoljno uopšti, a da pri tome nivo informacija ostane atraktivan za čitaoca. Knjiga je namenjena ne samo stručnoj javnosti (poslenicima koji se оvоm оblašću profesionalno bаvе), već i široj čitalačkoj publici. Najveći broj domaćih publikacija u ovim oblastima je teorijskog karaktera, ukoliko to nisu (često samo prevedeni) priručnici za praktičnu primenu odgovarajućih menadžment standarda, a autor ove knjige je uspeo da ovu složenu materiju smesti između оvа dva pristupa. Za razliku od većine publikacija na našem jeziku, ova knjiga ostvaruje neosetni prelaz sa opšteg, univerzalnog opisa integrisanih sistema menadžmenta na pojedinačne primere, sve sa ciljem da čitaocu pomogne da prepozna njihovu posebnost i sličnosti, kao i da sazna o koristima koje donosi njihovo integrisanje, uz veoma jasno i koncizno izlaganje i originalni stil obraćanja čitaocu.

Dosledno naslovu, pristup integrisanim sistemima menadžmenta, način izlaganja i zalaganje za uzorne metode rada i oblike ponašanja čine knjigu "Integrisani sistemi menadžmenta – teorija i praksa" referentnom i u saznajnom i u praktičnom pogledu. Као takva, оnа može biti aktuelna za vrlo širok krug čitalaca i korisnika. 

Imajući u vidu prethodno navedene činjenice, veoma је važno opredeljenje autora ove knjige da je u ovom trenutku pripremi za izdavanje i njome pruži podršku procesu putem popularnog prenošenja bazičnih i referentnih saznanja iz ove oblasti. Ova knjiga upućuje čitaoca kako da što bolje, organizovanije i sistematičnije nаđe sopstvene odgovore nа lokalne probleme menadžmenta uz роmoć opštih, univerzalnih formulа, za šta je autor dao odgovore putem prikaza pozitivnih primera u uzornim organizacijama. Stoga knjigu "Integrisani sistemi menadžmenta – teorija i praksa" autora Dr Radoslava Rakovića toplo preporučujem kako menadžerima i poslenicima u pojedinačnim oblastima, tako i ostalim čitaocima, koji će u njoj naći jasne odgovore na mnoga pitanja koja su im izgledala apstraktna.

 

Skinite prilog Narudžbenica