logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:  

Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

U ovoj knjizi je opisana primena Lean koncepta u realizaciji dva projekta u sektoru zdravstva. Prikazani su Lean alati i dati realni primeri njihove primene pri smanjivanju 8 velikih rasipanja u procesima, koje su identifikovali imenovani timovi za poboljšanje procesa.

Prikazani su i rezultati poboljšanja, koji su ostvareni tokom realizacije projekata u periodu dužem od godinu dana. 

PREDGOVOR: Tokom perioda dužeg od 10 godina imao sam prilike da se srećem sa procesima u zdravstvu. 2003. godine, u saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnologiju i sa Medicinskim fakultetom u Nišu, organizovao sam i snimao procese u Kliničkom centru u Nišu, primenom SIPOC modela, bez nadoknade. U to vreme smo formirali timove profesora i lekara za poboljšanje procesa na Klinici za opštu hirurgiju, Klinici za neurohirurgiju, Klinici za ortopediju i na Klinici za urologiju. Na ovim klinikama su snimljene karte procesa i opisani su procesi u priručnicima o procesima. Na Medicinskom fakultetu u Nišu je preko 50 profesora, lekara i medicinskih sestara obučeno za rad na računaru. Na osnovu snimljenih procesa i uočenih rasipanja timovi su dali predloge za poboljšanje procesa. Poboljšani procesi su dokumentovani. To je postala osnova za
informacionu podršku tih procesa, kako bi se smanjio rad-u-procesu i vreme koje je potrebno za administrativnu obradu pacijenta. To je u razmatranom slučaju postignuto tako što je, na osnovu karte procesa pružanja usluge na hirurgiji, napravljen softver, koji je omogućio značajno smanjenje potrebnog vremena, ali i sprečavanje mogućnosti pojave greške prilikom upisivanja podataka o  pacijentu, dijagnoze, terapije, i ostalog. Nažalost, 2004. godine je došlo do promene generalnog direktora Kliničkog centra u Nišu. Novi generalni direktor Kliničkog centra Niš, sa kojim sam obavio razgovor, nije prepoznavao potrebu poboljšanja procesa. Nova prilika se ukazala tek posle 10 godina od prvog pokušaja da pokrenu promene u cilju poboljšanja procesa u Kliničkom centru Niš. To se desilo početkom 2012. godine. U to vreme je za vd. generalnog direktora Kliničkog centra Niš postavljen prof.dr Borislav Kamenov,  čovek koji je veoma dobro razumeo da su procesi pružanja zdravstvene nege zastareli i da su oni osnovni uzrok u
pružanju nedovoljno dobre zdravstvene usluge. U dogovoru i uz odobrenje prof.dr Borislava Kamenova, početkom januara 2012. godine započeta je realizacija Lean projekta 01-2012 na temu: „Poboljšanje procesa zbrinjavanja novorođenih beba u Kliničkom centru Niš“. Projekat je realizovan bez nadoknade i obuhvatio je 3 klinike:  Kliniku za ginekologiju i akušerstvo, Kliniku za dečje interne bolesti i Kliniku za dečju hirurgiju i ortopediju. Prezentacija rezultata ostvarenih na Lean projektu 01-2012 izvršena je 15.05.2012. godine za direktore i zamenike direktora svih klinika u Kliničkom centru Niš. Posle te prezentacije se javilo još nekoliko direktora koji su izrazili želju da se i na njihovim klinikama započne realizacija projekta poboljšanja procesa primenom Lean koncepta menadžmenta. Juna 2012. godine započeta je i realizacija Lean projekta 02-2012 pod nazivom: „Poboljšanje procesa kliničko-biohemijskih laboratorijskih dijagnostika“, u dogovoru sa prof.dr Borislavom Kamenovim i prof.dr Vidosavom Đorđević.  
U ovoj knjizi je opisana primena Lean koncepta u realizaciji dva navedena projekta. Prikazani su Lean alati i dati realni primeri njihove primene pri smanjivanju 8 velikih rasipanja u procesima, koje su identifikovali imenovani timovi za poboljšanje procesa. Prikazani su i rezultati poboljšanja, koji su ostvareni tokom realizacije projekata u periodu dužem od godinu dana. Fotografije dokumentuju atmosferu i posvećenost članova timova tokom realizacije projekata. Neke zdravstvene organizacije su bile, ili su još uvek «potopljene », a od njih se očekuje da pokrenu program promena i uvedu Lean koncept menadžmenta. Od lidera i menadžera takvih organizacija najčešće se čuje: «Imamo preča posla i većih briga umesto da trošimo resurse na uvođenje Lean koncepta menadžmenta». Oni zapravo ne vide «zrak svetlosti», koji može da pomogne da se krene u pravom smeru, odnosno da spreči propadanje. U uvodu ove knjige ukazano je na početak realizacije Lean projekata u Kliničkom centru Niš i postupak odabira procesa za
poboljšanje. Drugo poglavlje govori o „Zdravstvu na platformi koja gori“. U ovom poglavlju je ukazano na to, da se zdravstvo nalazi u veoma teškoj situaciji i da je neophodna promena da bi „preživelo“. Termin "platforma koja gori" se koristi za opis situacije u kojoj su ljudi prinuđeni da pokrenu alternativu, da bi sprečili dalje propadanje. Kriza već postoji i samo treba da bude istaknuta kako bi ljudi lakše prihvatili promenu. U trećem poglavlju je dat prikaz „Istorije razvija koncepata menadžmenta“ u periodu dužem od 100 godina. Čitalac može da dobije pravu sliku o tome kako se došlo do Lean koncepta i promene postojeće filozofije da „Svako ko radi može i da greši“ u filozofiju „Svako ko radi može da radi bez greške“. Četvrto poglavlje opisuje 5 osnovnih principa Lean koncepta: vrednost, tok vrednosti, tok, vučenje i savršenstvo. Tih 5 principa su osnova uspeha u realizaciji Lean projekata. Svaki princip je detaljno i na razumljiv način opisan. Za ljude nije prihvatljivo vučenje sa nizvodnog procesa od
uzvodnog procesa. Dosadašnji način razmišljanja je, da je guranje sa uzvodnog procesa u nizvodni pravi način rada. Lean dokazuje da je to pogrešno i menja postojeću paradigmu. U petom poglavlju je opisano 8 velikih rasipanja: defekti, suvišna proizvodnja, čekanje, nedovoljno korišćenje ljudi, transport, zalihe, kretanje i suvišna obrada. Sva ova rasipanja su prepoznali članovi timova koji su radili na realizaciji Lean projekata u Kliničkom centru Niš. U ovom poglavlju su prikazana neka  od rasipanja i predloženi Lean alati za njihovo smanjenje ili eliminisanje. U šestom poglavlju opisano je 20 Lean alata koji se najčešće koriste za poboljšanje procesa. Za svaki od alata je dato objašnjenje, njegova primena i realni primeri primene tih alata pri realizaciji Lean projekata u Kliničkom centru Niš. Sedmo poglavlje prikazuje realizovane Lean projekte 01-2012 i 02-2012. U ovom poglavlju se posebno obrađuje realizacija 5S Kaizen događaja na tri klinike i u Centru za medicinsku biohemiju, kao i realizacija
Standardni rad Kaizen događaja. Prikazani su ostvareni rezultati i dati primeri dokumenata standardnog rada i radnih uputstva. U osmom poglavlju je dat prikaz novog Lean procesa praćenja zdravstvenog stanja pacijenata na daljinu, korišćenjem EKG uređaja koji su povezani sa smart telefonom u kome je instaliran specijalni program. Pacijent i njegov lekar mogu korišćenjem EKG uređaja i savremene informacione tehnologije u svakom trenutku da prate određene parametre i na vreme izbegnu po život opasne incidente.

U Nišu, 21.05.2013.     
Prof. dr Vojislav Stoiljković

 

 

 

Kratak PREGLED ove knjige možete pogledati i skinuti dole, u prilozima.

 

 

Cena knjige je 1.899 dinara i da može da se poruči preko e-mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Više o LEAN konceptu možete naći na veb sajtu autora: www.cimlss.rs 

 

 

Skinite prilog Knjiga_LEAN_U_ZDRAVSTVU_-_prikaz.pdf.pdf