logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44

Autori: 

Dr Radomir Radovanović, Dr Ilija Đekić

 

U ovom udžbeniku koncept kvaliteta hrane se razmatra sa higijensko-toksikološkog, tehnološkog, nutritivno-fiziološkog, senzornog i tržišno-potrošačkog aspekta.

 

Budući da su bezbednost hrane i senzorna analiza obuhvadeni nastavnim planom i programom odgovarajudih nastavnih disciplina, navedeni aspekti su u udžbeniku zastupljeni samo u meri koja je potrebna za razumevanje celovitosti problematike upravljanja kvalitetom.

Knjiga je, van svake sumnje, prevashodno namenjena studentima koji nastavu iz različitih oblasti prehrambene tehnologije slušaju na srpskom jeziku. Oni de svakako biti naši najdraži čitaoci ali, iz razumljivih razloga, i naši najblaži kritičari. Međutim, imajudi u vidu brojne probleme koji se odnose na upravljanje kvalitetom u procesima proizvodnje hrane, te da je unapređenje stanja u ovoj oblasti veliki izazov, knjiga je namenjena i svima koji svoje profesionalne aktivnosti ostvaruju u nekoj od karika dugog i složenog ”lanca hrane/ishrane”. Ovde pre svega mislimo na odgovorne funkcije u nadležnim (resornim) državnim institucijama, bududi da je njihov prevashodni zadatak da optimalno definišu politiku i strategiju u oblasti proizvodnje hrane, ishrane i zdravlja ljudi, da rade na donošenju odgovarajude regulative, ali i na razradi mehanizama za efikasnu i efektivnu primenu propisa u praksi. Izuzetnu ulogu i odgovornost imaju i stručnjaci u primarnoj proizvodnji, procesima obrade, prerade, distribucije i prometa hrane.Značajan deo obaveza i odgovornosti se odnose i na sve čiji proizvodi ili aktivnosti pružaju podršku primarnoj i/ili industrijskoj proizvodnji hrane. Najzad, ne manje važno mesto, ništa manju obavezu i odgovornost, nemaju naučne institucije i pojedinci koji se bave istraživačkim radom u odgovarajudim oblastima nauke o hrani i ishrani. I oni, prevashodno rezultatima istraživačkog rada, ukupnim delovanjem, ugledom i autoritetom, moraju da daju značajan doprinos unapređenu procesa proizvodnje, sigurnosti u snabdevanju, bezbednosti i kvaliteta različitih prehrambenih proizvoda.