logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a

Autori:

Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda značajnih pojmova, učesnika i postupaka u oblasti menadžmenta otpada.

U knjizi je, najpre, dat pregled i objašnjenje osnovnih pojmova u ovoj oblasti, kao što su otpad, menadžment opada i srodni pojmovi.

U okviru prvog poglavlja je dat uvod u materiju, objašnjenje pojmova otpada, upravljanja otpada i prikazane su osnovne smernice sa primenu postupka menadžmenta otpada. U drugom poglavlju su dati osnovni principi menadžmenta otpada, kojih se treba pridržavati prilikom uspostavljanja osnova za menadžment otpada. Treće poglavlje opisuje vezu između menadžmenta otpada i sistema menadžmenta životne sredine, čija je jedna od komponenata upravljanje otpadom. Načini klasifikacije otpada i osnovne vrste otpada su prikazane kroz četvrto poglavlje. U petom poglavlju je dat opis procesa planiranja menadžmenta otpada, kao jednog od elementarnih procesa od koga zavisi dalja implementacija, dok su u šestom poglavlju prikazani osnovni subjekti u procesu menadžmenta otpada, a o njihovim dužnostima i odgovornostima je reč u sedmom poglavlju. Osmo i deveto poglavlje se odnose na organizovanje menadžmenta otpada, sa pripadajućim aktivnostima. Deseto poglavlje je koncentrisano na reciklažu otpada, u jedanaestom poglavlju se govori o opasnom otpadu, kao jednoj od izuzetno značajnih vrsta otpada, a u dvanaestom poglavlju se razmatra posebna kategoriju otpada – ambalažni otpad. U poglavlju XIII je prikazan pojam i uloga dozvola za menadžment otpada, kroz poglavlje XIV se može saznati nešto više o prekograničnom kretanju otpada i obavezama koje u tom postupku postoje, a poslednje poglavlje XV ukazuje na značaj i načine izveštavanja u sistemu menadžmenta otpada.