logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

Vojislav Božanić, Dušan Stokić

 

Autori su ovom knjigom pokušali da studentima Fakulteta organizacionih nauka (FON), studentima drugih srodnih fakulteta kao i proizvodnim organizacijama, institucijama i pojedincima, ponude tekst koji pruža pregled postupaka za ocenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda koji podležu direktivama Novog pristupa.

Tekst pruža obilje upotrebljivih informacija, podataka, primera i procedura o tome kako se dolazi do CE znaka za određeni proizvod da bi on mogao da se plasira na jedinstveno tržište Evropske unije (EU).

Autori su u prilozima dali celovit i detaljan pregled direktiva Novog pristupa, šematske prikaze dijagrama tokova za ocenjivanje usaglašenosti za svaku pojedinačnu direktivu, a takođe i izabrane termine, pojmove i skraćenice, korisne linkove i spisak korišćene literature.

 

Sadržaj:

 1. Ukratko o Evropskoj uniji,
 2. Koncepcija i principi primene Evropskih direktiva,
 3. Područje primene direktiva novog pristupa,
 4. Odgovornosti svih učesnika za primenu EU direktiva,
 5. Usaglašenost proizvoda sa direktivama Evropske unije,
 6. Postupak za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda,
 7. Notifikovana tela,
 8. Označavanje CE znakom,
 9. Postupak nadzora tržišta u primeni Evropskih direktiva,
 10. Infrastruktura kvaliteta u primeni Evropskih direktiva,
 11. Normativno okruženje za sprovođenje Evropskih direktiva,
 12. Postupak dolaženja do CE znaka,
 13. Prilozi.