logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autori:

Pavle Mogin, Bato Kamberović, Ivan Luković, Milan Brkić,  Ivan Beker, Vladan Radlovački, Branislav Petković

 

Knjiga Sistem kvaliteta – sistem softvera – softver za kvalitet ima za cilj da pruži pomoć organizacijama koje žele da unaprede sistem kvaliteta, prema seriji standarda JUS ISO 9000.

Publikacijom, struktuiranom u dva dela i osam odeljaka, obuhvaćene su sugestije i pogledi po pitanju:

 • kvaliteta softvera u svetlu zahteva serije standarda JUS ISO 9000,
 • projektantskih i programerskih podloga za obezbeđenje kvaliteta softvera,
 • računovodstvenih standarda za softver u svetlu zahteva ISO 9000,
 • kriterijuma za izbor softverskog proizvoda,
 • sistema kvaliteta i informacionog sistema,
 • kvaliteta podržanog računarom,
 • analize sistema upravljanja kvalitetom i praćenje stanja elemenata sistema kvaliteta podržanog računarom.

 

Ova publikacija treba da rasvetli šta standardi serije ISO 9000 zahtevaju u pogledu kvaliteta softvera.

Drugi deo knjige može čitaocu da da ideju po pitanju postavljanja hardverske strukture za SISTEM KVALITETA, u kojim pravcima razvijati SOFTVER ZA KVALITET i konačno kako, za svoje potrebe, oblikovati softverska rešenja.

Ova publikacija po svojoj građi i sadržini predstavlja, po oceni recenzenata, značajan doprinos u popunjavanju praznine u bibliografiji ove nadasve značajne naučne i stručne oblasti.

 

Sadržaj:

DEO I : KVALITET SOFTVERA

 1. Kvalitet softvera i JUS ISO 9000-3 (dr Pavle Mogin),
 2. Projektantske i programerske podloge za obezbeđenje kvaliteta softvera (dr Pavle Mogin, mr Ivan Luković, Milan Brkić),
 3. Računovodstveni standard (JRS33) za softver u svetlu zahteva ISO 9000-3 (dr Pavle Mogin),
 4. Kriterijumi za izbor softverskog proizvoda (Ivan Beker),
 5. Sistem kvaliteta i informacioni sistem (Milan Brkić).

 

DEO II : SOFTVER ZA KVALITET

 1. Kvalitet podržan računarom (mr Bato Kamberović, Ivan Beker, Vladan Radlovački, Branislav Petković),
 2. Analiza sistema upravljanja kvalitetom podržana računarom (mr Bato Kamberović, Vladan Radlovački),
 3. Vođenje evidencije o stanju merno-kontrolne opreme podržano računarom (Vladan Radlovački, mr Bato Kamberović).