logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:  

Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

Koncept menadžmenta za transformaciju organizacije, državne uprave i lokalne samouprave, javnih i privatnih preduzeća. Kako uspešno implementirati Lean transformaciju u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim i privatnim preduzećima u Srbiji.

 

PREDGOVOR: Poslednjih godina Srbija se suočava sa velikim budžetskim problemima, nezaposlenost raste, a životni standard građana opada. Vlada pokušava da reši probleme donošenjem novih zakona koji, kako se navodi, treba da stvore povoljnije uslove za investiranje i otvaranje novih radnih mesta. Čini se da je Vlada Srbije u tome u pravu, ali isto tako se čini da su to potrebni ali ne i dovoljni uslovi, kako bi se reklo u matematici. Nisu dovoljni jer ne menjaju kulturu koja vlada na ovim prostorima i ne podstiču ljudski potencijal, koji je, kako mnogi govore, „naša najveća vrednost". Da bi se smanjilo jedno od 8 velikih rasipanja sa kojima se suočava državna uprava i lokalna samouprava, ali i javna i privatna preduzeća, potrebno je da se pokrene Lean transformacija i stvaranje Lean kulture, kulture koja kaže da je moguće URADITI VIŠE sa MANJE.
Autor ove knjige već godinama pokušava da promoviše Lean principe i da ukaže kako je moguće bez velikih ulaganja pokrenuti privredu, smanjiti rasipanja, povećati efektivnost i efikasnost zaposlenih i ostvariti značajna poboljšanja performansi procesa. U tu svrh 2013. godine je objavio knjigu LEAN U ZDRAVSTVU gde su, pored opštih postavki vezanih za Lean pristup i Lean alate, prikazani i rezultati 2 realizovana Lean projekta u Kliničkom centru Niš.
Nažalost, vodeći ljudi u Srbiji, a tu mislim na ministre, gradonačelnike, predsednike opština, direktore javnih preduzeća, skoro da nisu ni čuli da postoji Lean koncept koji se više od 20 godina uspešno primenjuje u svetu. Za razliku od naših vodećih ljudi, premijeri, guverneri, ministri, gradonačelnici, a posebno lideri u privatnom sektoru su odavno pokrenuli Lean transformaciju i godinama dobijaju koristi od tog pristupa kroz smanjenje budžetskog deficita ili kroz povećanje profita.
Nekoliko pokušaja autora da kroz održana besplatna predavanja pokrene te ljude do sada nisu dala rezultate. Krajnje je vreme da vodeći ljudi u Srbiji shvate i razumeju da je Lean u javnoj upravi operativna strategija orijentisana ka postizanju najkraćeg mogućeg vremena ciklusa pri isporuci usluga uz istovremeno eliminisanje rasipanja. Ovaj koncept se izvodi iz Toyota Production System i njegov ključni cilj je da se poveća rad koji dodaje vrednost eliminisanjem rasipanja i smanjenjem rada koji ne dodaje vrednost. Lean koncept smanjuje vreme između naloga kupca i isporuke usluge, ubrzava odvijanje procesa i dovodi do radikalnog poboljšanja efektivnosti (raditi pravu stvar) i efikasnosti (raditi na pravi način), što povećava zadovoljstva korisnika, smanjenje vremena protoka i poboljšava moral zaposlenih.
Termin "Lean javna uprava" je skovan da se pokaže da je moguće sa polovinom ljudskih napora u organizaciji, pola potrebnog prostora, pola ulaganja u resurse i pola potrebnih sati zaposlenih da se pruži usluga ili razvije nova usluga za pola vremena. Ovo je moguće postići kroz Lean transformaciju, kroz koju. Državna uprava i lokalna samouprava, sistemi i organizacije dobijaju prostije procese i postaju efektivnije. Ovom transformacijom stavlja se tačka na argument "mi smo uvek to radili na taj način" i prihvata se nova paradigma „mi možemo 12 da uradimo više sa manje".
Svrha ove knjige je da pomogne i podrži javne usluge u njihovom angažovanju sa Lean. Posebno knjiga može da omogući liderima i menadžerima u državnim i lokalnim vlastima da budu više informisani pri donošenju odluke o Lean implementaciji, tako da ta dobra praksa može da bude razvijena i da dovede do transfera znanja između lokalnih vlasti. 

Knjiga je podeljena u 7 poglavlja. U poglavlju 1 daje se uvod i razmatra se kako da se probudi Srbija i izvuče iz krize primenom Lean koncepta. U poglavlju 2 daje se kratak istorijat Lean koncepta i povezanost tog koncepta sa Toyota Production System. Ovde se ukazuje i na značaj i primenu koju ima danas Lean koncept u svetu.
U poglavlju 3 se objašnjava šta je Lean. Posebno se objašnjavaju 5 Lean principa čijom primenom svaka organizacija može da teži savršenstvu u svemu što radi. U poglavlju 4 se objašnjavaju 8 velikih rasipanja i kako ih identifikovati. Kroz primer rasipanja u EPS-u pokazuje se kako je moguće ostvariti ogromne uštede
ako se primeni Lean razmišljanje. U poglavlju 5 autor upoznaje čitaoce sa nekim od najvažnijih Lean alata.
Ovde su dati opisi onih alata koje autor nije već opisao u svojoj knjizi LEAN U ZDRAVSTVU.
Lean alat Gemba je detaljno opisan kroz Gemba proces, ček liste i primere koji se odnose na državne uprave i lokalne samouprave u svetu. U ovom poglavlju je opisan i Lean alat A3. Objašnjeno je šta je A3, šta je A3 proces i A3 izveštaj, a dati su i primeri primene u praksi. Naveden je primer korišćenja A3 alata za smanjenje gubitaka u EPS-u. Standardni rad, kao temelj Lean pristupa, takođe je opisan u ovom poglavlju. Ukazano je na pristup u kreiranju standardnog rada, kao i na koristi koje se dobijaju po uvođenju standardnog rada. Kaizen je Lean alat koji se najčešće primenjuje u procesu Lean poboljšanja i Lean transformacije. U ovom poglavlju je objašnjeno šta je Kaizen, kako se planira i realizuje Kaizen događaj i koje su koristi od toga. Poglavlje 6 govori o Lean transformaciji u svetu. Daje se prikaz primene Lean transformacije u preduzetništvu, javnom sektoru i u zdravstvu. Navode se uspešni primeri sprovedenih Lean transformacija u Kanadi, Americi, u državama Washington, Wisconsin, Iowa, Ohio i u Skandinavskim zemljama.
U poglavlju 7 autor ove knjige iznosi svoje viđenje procesa Lean transformacije Srbije i detaljno objašnjava kako realizovati taj proces. 

 

Kratak PREGLED ove knjige možete pogledati i skinuti dole, u prilozima.

 

Više o LEAN konceptu možete naći na veb sajtu autora: www.cimlss.rs 

 

Skinite prilog LEAN_TRANSFORMACIJA_SRBIJE_kraci_prikaza_knijge.pdf