logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab

Autori:  

Jovan Filipović, Mladen Đurić

 

Knjiga „Osnove kvaliteta", koja je nastala kao rezultat višegodišnjih predavanja za studente Odseka za upravljanje kvalitetom, pored izvornih tumačenja autora, obuhvata i kompilaciju, kako radova pionira u oblasti kvaliteta, tako i priređenog materijala iz najpopularnijih svetskih udžbenika.

 

Knjiga ima za cilj da studentima Odseka za upravljanje kvalitetom, kao i ostalim čitaocima zainteresovanim za ovu oblast, pomogne da ovladaju osnovnim konceptima, alatima i terminologijom u oblasti kvaliteta. Obima je 490 strana i prevazilazi program predmeta „Osnove kvaliteta", pri čemu je dodatni sadržaj namenjen studentima kao literatura za neke od predmeta na ovome odseku, ali i svima onima koji u ovu oblast ulaze sa namerom da je izučavaju kao deo formalnog obrazovanja ili ličnog interesovanja. Ovo se posebno odnosi na studente diplomskih akademskih (master) studija na studijskom programu „Upravljanje kvalitetom" Fakulteta organizacionih nauka, koji oblast kvaliteta nisu izučavali na osnovnim studijama ovog odseka.

Knjiga „Osnove kvaliteta" popunjava prazninu u korpusu udžbeničke literature na srpskom jeziku i oblast kvaliteta tumači na način prilagođen svima onima koji žele da istinski proniknu u filozofiju, postavke, fundamantalne principe i sredstva za primenu kako „tehničkih", tako i „menadžment" aspekata kvaliteta.

 

Poglavlja koja knjiga sadrži su:

ISTORIJAT KVALITETA
FILOZOFSKI PRAVCI U MENADžMENTU KVALITETA
FUNKCIJA KVALITETA I NjEN ODNOS SA OSTALIM FUNKCIJAMA U ORGANIZACIJI
OSNOVNI KONCEPTI
KVALITET PROIZVODA
VARIJACIJE
KONTROLISANjE
OSNOVE MENADžMENTA KVALITETA
PROCESNI PRISTUP I POBOLjŠAVANjE PROCESA
OSNOVNI ALATI, METODE I TEHNIKE MENADžMENTA KVALITETA