logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Petodnevna stručna obuka: Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja

Petodnevna stručna obuka: Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja


 

Datum: 10.-14. maj 2021.

Trajanje: petodnevna obuka

Stručna obuka za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja se po peti put organizuje u okviru saradnje Instituta za standardizaciju Srbije i privrednog društva Proks Vision d.o.o. iz Beograda. Obuka se sprovodi teoretski (predavanja) i praktično (vežbe, radionice). Teorijski deo obuke obuhvata upoznavanje kandidata sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koji su od značaja za sistem zaštite i spasavanja i oblast upravljanja vanrednim situacijama, kao i sa načinom izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja. Praktični deo obuke se sastoji od simulacije izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Ova obuka je preduslov za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a RS i dobijanje licence za procenu rizika.

Biće posebno obrađene sledeće teme:

• sistem zaštite i spasavanja, • procena rizika od katastrofa, • plan zaštite i spasavanja.

Kome je obuka namenjena?

Ova obuka je namenjena zaposlenima u privrednim društvima i drugim pravnim licima, kao i zdravstvenim i obrazovnim ustanovama koje su u obavezi da izrade procenu rizika od katastrofa (prema čl. 15 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik, br. 87/2018”). Uslov za pohađanje obuke je završen VII stepen stručne spreme (neophodno je doneti kopiju diplome o stručnoj spremi).

Predavači:

Mr Slavica Dabižljević, direktor Proks Vision d.o.o, član KS A292. Iskustvo u izradi akata procene rizika u skladu sa nacionalnim standardom SRPS A.L2.003, Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika, i Zakonom o privatnom obezbeđenju, u izradi procena rizika od katastrofa, kao i u edukaciji kanditata u oblasti procene rizika. Veliki broj objavljenih radova u oblasti menadžmenta rizikom. Mr Slobodan Spasić, licencirani predavač za procenu rizika od katastrofa u Proks Vision d.o.o, ekspert i konsultant iz oblasti održivog razvoja, sa velikim iskustvom u izradi strateških i planskih dokumenata; učestvovao u realizaciji brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata. Predstavnici MUP-a, Sektor za vanredne situacije.

Naknada za učešće na obuci iznosi 30.000,00 dinara i obuhvata materijal za obuku, potvrdu o obučenosti i osveženje za vreme pauze.

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/rfsWtNMwWpkoAJXLA