logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Kurs za interne proveravače