logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Menadžment strateškim rizikom u nerutinskom okruženju