logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

mr Branislav Sladić

 

Knjiga Menadžment kvaliteta isporučilaca je posvećena razvoju odnosa između organizacija i isporučilaca zasnovanih na kvalitetu. U njoj je opisana metodologija koja omogućava organizacijama da izmere kvalitet isporučilaca, da ih uporede na osnovu kvaliteta i realizuju saradnju sa isporučiocima koji imaju sposobnosti da zadovolje njihove zahteve. 

Knjiga predstavlja jedinstven priručnik za menadžment kvalitetom u nabavkama.

Menadžeri u njoj mogu pronaći primenjiva znanja o sistemskom pristupu kvalitetu u procesu nabavke i metodologiju za uspostavljanje sistema za ocenjivanje kvaliteta isporučilaca. Za učesnike u procesu nabavke razrađena su praktična uputstva za merenje kvaliteta isporučilaca i saradnju sa isporučiocima odgovarajućeg kvaliteta. Knjiga je takođe dragocena i specijalistima iz oblasti menadžmenta kvaliteta i studentima, jer u njoj mogu pronaći detaljna uputstva za zadovoljavanje zahteva standarda ISO 9001 u procesu nabavke. Predstavljajući jedinstvenu i originalnu riznicu znanja o kvalitetu isporučilaca, knjiga pruža organizacijama i isporučiocima dragocene informacije za razvoj međusobne saradnje. Autor je ovom knjigom dao doprinos razvoju savremenih odnosa između organizacija i isporučilaca, kao i razvoju kulture kvaliteta uopšte.

 

SADRŽAJ KNJIGE

  1. Uvod
  2. Proces nabavke
  3. Kvalitet organizacije i kvalitet "autsors" procesa
  4. Menadžment standardi i menadžment kvaliteta isporučilaca
  5. Analiza rizika u nabavkama i vrste nabavki
  6. Parametri za izbor i ocenu isporučilaca
  7. Model menadžmenta kvaliteta isporučilaca
7.1    Faza obezbeđenja kvaliteta isporučilaca
7.1.1 Pozicioniranje nabavke
7.1.2 Ocenjivanje profila isporučioca
7.1.3 Ocenjivanje podobnosti isporučioca
7.1.4 Ocenjivanje kvaliteta isporučioca u fazi nuđenja
7.1.5 Aktivnosti obezbeđenja kvaliteta i donošenje odluke o izboru isporučioca

 

7.2    Faza kontrole kvaliteta isporučilaca
7.2.1 Ocenjivanje kvaliteta realizacije porudžbine
7.2.2 Ocenjivanje kvaliteta isporučenih roba/ usluga

 

7.3    Faza postugovorne saradnje sa isporučiocima
7.3.1 Analiza podataka i rangiranje isporučilaca
7.3.2 Poboljšavanje kvaliteta isporučilaca
7.3.3 Informacije o zadovoljstvu isporučilaca

 

7.4   Proces nabavke sa aktivnostima menadžmenta kvaliteta isporučilaca

7.5   Partnerski odnosi i menadžment kvaliteta isporučilaca

 

8. Osnovni zadaci menadžera u menadžmentu kvaliteta isporučilaca

9. Softverska podrška menadžmentu kvaliteta isporučilaca

10. Menadžmenta kvaliteta isporučilaca i javne nabavke

11. Pogovor

12. Literatura

13. Prilozi

14. Recenzije