logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Intervju sa Marinkom Ukropinom, generalnim direktorom SGS za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, BiH i Crnu Goru - ekapija.com

Kao lider u svetu u pružanju usluga za zaštitu životne sredine, sa mrežom laboratorija u blizu 140 zemalja, kompanija SGS, nudi ispitivanje, uzorkovanje, kontrolisanje, sertifikaciju, verifikaciju i sveobuhvatan spektar stručnih rešenja. O ovoj temi razgovarali smo sa Marinkom Ukropinom, generalnim direktorom SGS za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, BiH i Crnu Goru. /Intervju preuzet sa portala eKapija.com/

 

Ekološke teme svakodnevno su na dnevnom redu vlada, kompanija i organizacija civilnog društva, a vrlo je verovatno da se to uskoro neće promeniti. Značaj zaštite životne sredine za poslovanje i odluke u vezi sa kupovinom, kao i za zakonodavstvo, standarde i propise raste već nekoliko godina. Rezultat toga je da nijedna kompanija ne može sebi dozvoliti da životnu sredinu "uzima zdravo za gotovo".

 

EK: SGS ima dosta iskustva u oblasti obnovljivih izvora energije na globalnom nivou. Koja znanja su primenjiva na našem tržištu?

MU: Naša iskustva u oblasti obnovljivih izvora energije su primenjena na projektima izgradnje vetroelektrana - od konceptualne faze do projektovanja, proizvodnje, transporta, ugradnje i postavljanja vetrogeneratora. Osim toga, poslovni sistemi sve više pažnje posvećuju uspostavljanju sistemskog pristupa u oblasti upravljanja rizicima. U tom smislu, SGS može pomoći klijentima da uspešno procene izvodljivost svojih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije.

 

EK: U Srbiji smo najviše napredovali u segmentu sertifikacije ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Recite nam nešto više o tome.

MU: Sertifikacija održivosti ugljenika (ISCC) kompanije SGS pruža međunarodno validiran, praktičan i transparentan sistem za sertifikaciju biomase i bioenergije. Proizvodnja energije i goriva iz biomase je jedan novi pristup u obezbeđivanju snabdevanja energijom i gorivom širom sveta. Kako bi se obratila tom novom tržištu, Evropska unija je definisala obavezne parametre za sve zemlje članice za održivu proizvodnju i obradu biomase u okviru direktive o obnovljivoj energiji (RED). ISCC je napredni program i prva priznata sertifikaciona šema za biomasu i bioenergiju. Kao globalna šema, koncept ISCC-a temeljno je razvijen, testiran u pilot fazi i dokazan kod evropskih organa vlasti.

Zasniva se na iskustvu, efikasan je i delotvoran, a obuhvata i pitanja društvene održivosti. S obzirom na to da se primenjuje na sve biomase, ISCC pomaže organizacijama da pokažu odgovornost u odnosu na redukciju emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG), održivo korišćenje zemljišta, zaštitu prirodnih biosfera, povećanje društvene odgovornosti.

ISCC PLUS nudi opcije za proširenje sertifikacije održivosti na prehrambenu industriju, hranu za životinje, tehničke/hemijske i druge bioenergetske primene - na primer čvrstu biomasu. Kroz proces sertifikacije, obuhvaćen je kompletan lanac snabdevanja, počevši od zemljoradnika i trgovaca poljoprivrednim proizvodima, fabrika ulja, šećera, kao i fabrika biodizela i etanola i na kraju trgovaca biogorivima i nezavisnih skladišta. ISCC sertifikacijom se povećava tržišni potencijal i korporativni imidž kompanije.

 

EK: Šta je HSE procena i kada se primenjuje?

MU: Osnovna ideja je da se na sistemski način identifikuju svi potencijani rizici u oblasti HSE (Health and Safety & Environmental) sa osnovnim ciljem da se osigura da npr. postrojenje – tehnološki proces u jednoj organizaciji, bude projektovano u skladu sa svim HSE propisima i tehničkim standardima. Na taj način, preventivnim pristupom, osigurava se zaštita zdravlja i bezbednosti radnika, smanjuje se rizik od negativnog uticaja na životnu sredinu, te poboljšava efektivnost i efikasnost u procesima upravljanja energetskim bilansom, što direktno doprinosi i boljem poslovnom rezultatu.

 

EK: Osim stvaranja nove energije, bilans se može poboljšati i racionalnim korišćenjem. Na koji način SGS može da pomogne u unapređenju energetske efikasnosti?

MU: Jedan od prioriteta u strategiji Srbije do 2025. je upravo unapređenje energetske efikasnosti. U 2018. planirana je izmena Zakona o racionalnom korišćenju energije, čime bi se omogućile veće investicije u ovoj oblasti. Imajući u vidu navedeno, kao i trendove razvoja ove oblasti u EU, mi u kontinuitetu razvijamo usluge koje mogu doprineti boljem razumevanju tematike EE. U okviru naše akademije razvijen je niz obuka o potrebi efikasnog korišćenja energije i resursa. Takođe, imamo adekvatne resurse i kompetencije za realizovanje GAP analiza u organizacijama, snimanje postojećeg stanja i poređenje sa zahtevanim kriterijumima, kao i validirane metodologije za sprovođenje provera u organizacijama prema zahtevima standarda ISO 50001:2011 – sistemi menadžmenta energijom.

SGS u Srbiji uspešno koristi iskustva eksperata u okviru SGS Grupe, ali razvija i sopstvene metode. Pri tome, koristi se tehnologija najnovije generacije i najmoderniji softveri za analizu podataka.

Osim smanjenja gubitaka, utičemo na obezbeđenje preduslova za racionalno korišćenje energije, obezbeđenjem odgovarajućeg kvaliteta izgradnje, kao i kvaliteta ugrađenih materijala. Konsultantskim uslugama, kao i uslugama stručnog nadzora, možemo značajno pomoći u podizanju kvaliteta gradnje, kao i u pogledu kvaliteta ugrađenog materijala. SGS Beograd je uključen, kao stručni nadzor, na svim projektima vetroparkova u Srbiji.

 

EK: Jedan od primera unapređenja energetske aktivnosti, odnosno smanjenja neracionalne potrošnje, jeste kontrolisanje ukupnih cevovoda sistema daljinskog grejanja, metodom infracrvene termografije. U čemu se ova metoda sastoji?

MU: Ovu metodu je SGS Beograd razvio i do sada uspešno primenio, na grejnim područjima Beograda i Požarevca. Termografskom metodom detektuju se tople zone, prvenstveno one koje odgovaraju indikaciji curenja ili oštećenja izolacije. Snimanje se vrši iz vazduha, upotrebom bespilotne letelice, kao i sa zemlje. U oba slučaja koristi se termografska i digitalna kamera najviše rezolucije, čime se postižu najkvalitetniji snimci koje osoblje SGS-a analizira upotrebom licenciranih softvera.

Značajno je pomenuti da je osoblje korisnika distributivne mreže - JKP Beogradske elektrane i JP Toplifikacija, prepoznalo značaj i prednosti metode i pružilo maksimalnu podršku ekipama SGS-a u ostvarenju zajedničkog cilja, odnosno smanjenju gubitaka u mreži.

Termografsku metodu, zajedno sa detekcijom ultrazvuka, uspešno koristimo u snimanju rada odvajača kondenzata, čiji nepravilan rad takođe može biti značajan izvor neracionalnog trošenja energije. U postupku smo razvoja ultrazvučne metode kontrolisanja zaptivenosti, koja je primenjiva i u građevinarstvu, kao ranog dijagnostikovanja propuštanja na gasnim/vazdušnim linijama.

 

EK: Osim OIE i EE, koje još usluge nudi SGS u oblasti energetike?

MU: Nudimo usluge stručnog nadzora na izgradnji objekata, konsultantske usluge, usluge sertifikacije i ocene usaglašenosti opreme pod pritiskom, periodične preglede opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, kontrolu kvaliteta radova i opreme, kontrolu fabrikacije opreme i kontrolu celog lanca isporuke - Supply Chain Services...

Takođe, SGS Beograd pruža usluge projekt menadžmenta u izgradnji vetroparkova. Kao što sam napomenuo, angažovani smo na projektima svih vetroparkova koji se upravo realizuju u Srbiji - Kovačica, Malibunar, Alibunar...

 

EK: Gde ste još trenutno angažovani i koji su najznačajniji energetski projekti u kojima ste učestvovali do sada?

MU: Učestvovali smo na mnogo projekata. Među njima su kontrola izgradnje strmocevnih kotlova, kontrola kvaliteta na projektu unapređenja sistema daljinskog grejanja u 16 gradova u Srbiji, gde nas je angažovao nosilac projekta Strabag itd.

Upravo smo angažovani na projektu izgradnje novog bloka u TE-TO Kostolac, sa uslugom kontrole kvaliteta tokom fabrikacije, koji predstavlja najveću investiciju u srpskoj energetici u posednjih nekoliko decenija.

 

EK: Hoće li SGS uskoro proširiti portfolio usluga u oblasti energetike?

MU: Naša iskustva, kao kompanije koja postoji 140 godina i pruža usluge u više od 180 zemalja u svetu, su velika. Radeći u ovako složenom sistemu kao što je SGS Group, u prilici smo da pratimo sve svetske trendove i da usluge koje su već aktuelne prilagođavamo našem tržištu i zahtevima privrednog okruženja.

Svakodnevno proširujemo porfolio usluga, ne samo u oblasti energetike, već i u oblastima prehrambene industrije, farmaceutske industrije, logistike, autoindustrije itd.

2018.03.intervju marinko ukropina sgs