logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

EVROSIMOVSKI Consulting je konsultantska kompanija sa renomiranim portfoliom konsultantskih usluga i prepoznatljivom bazom klijenata, uključujući preduzeća, državne institucije, organe državne uprave i NVO (NGO). Delatnost EVROSIMOVSKI Consulting je pružanje konsultantskih usluga u oblasti poslovnog menadžmenta u delu primene međunarodnih standarda i finansijski konsalting.U skladu sa zahtevima međunarodnog sistema menadžmenta kvalitetom, Evrosimovski Consulting sprovodi obuke, kako bi osigurao uspešno sprovođenje i kontinuiranu implementaciju standarda i stalno poboljšanje kvaliteta rada svojih klijenata. Za potrebe svojih klijenata, kompanija priprema studije izvodljivosti, biznis planove, rešenja i predloge za poboljšanje produktivnosti rada, strategije upravljanja rizicima i drugim aspektima poslovanja.

EVROSIMOVSKI Consulting kao aktivni učesnik u projektima za poboljšanje rada privatnih I državnih institucija, veoma uspešno doprinosi poboljšanju uslova poslovanja i podsticanju razvoja biznisa i društvenog okruženja.

Tim koji radi u EVROSIMOVSKI Consulting-u sastoji se od konsultanata sa međunarodnim i lokalnim iskustvom u upravljanju standardima kvaliteta, rizicima, finansija, zdravlja na radu, IT konsalting i u mnogim drugim oblastima. Deo eksperta sa međunarodnim iskustvom dobio je obuke u nekim od svetskih biznis centara kako IBM Business Center, Euromoney Conferences, Cran Montana Forum`s. Naš tim sastoji se od ekonomista, inženjera, pravnika i drugih profesionalaca koji rade kao podizvođači kompanije.

 

EVROSIMOVSKI Konsalting je kompanija koja pruža poslovni menadzment konsultantske usluge za:

- Implementaciju međunarodnih standarda

- Izrada studije izvodljivosti, biznis planova, projekata

- Konsultacije o energiji i postizanje energetske efikasnosti

- Rešenja i predloge za unapređenje produktivnosti rada

- Strategije upravljanja rizicima i ostalih aspekata rada

- Treninzi i seminari

 

Implementaciju međunarodnih standarda:

- ISO 9001

- ISO 14001

- OHSAS 18001

- ISO 20000

- ISO 27001

- ISO 16949

- ISO 31000

- ISO 50001

- ISO 39001

- ISO 22000

- ISO 13485

- ISO 28000

 

Izrađujemo studije i planove za energetsku efikasnost, sa posebnim osvrtom na:

- Tipove energije

- Primarne izvore energije (obnovljive i neobnovljive prirode)

- Finalnu energiju

- Mehanizme za trasformaciju energije

- Ekološki efekat upotrebe energije

- Energetsku efikasnost i metode postizanja energetske efikasnosti

- Energetsku ekonomiju

- Inventara gasova staklene bašte i ugljen-dioksida

 


Nudimo održavanje treninga i seminara u oblastima:

- Poslovni menadžment

- Promene u međunarodnim standardima

- Specijalizovane obuke o energetskoj efikasnosti

- Upravljanje rizikom i zaštita životne sredine

- Bezbednost i zdravlje na radu

- Upravljenje bezbednošću informacija

- CAF Common assessment framework

- Sistem upravljanja anti-korupcijom

- Druge aktuelne teme u skladu sa potrebama naših klijenata

 


 

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг е консултантска компанија со реномирано портфолио на консултантски услуги и претпознатлива база на клиенти, вклучувајки приватни компании, државни институции, органи на државна управа и НВО (NGO).

Дејноста на ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг е нудење на консултантски услуги во областа на деловниот менџмент во делот на примена на меѓународните стандарди и деловниот менаџмент консалтинг.

Во согласност со барањата на меѓународниот систем за менаџмент со квалитет ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг спроведува обуки и тренинзи, во насока на осигурување на успешна имплементација и секојдневно спроведување на стандардите како и континуирано унапредување на квалитетот во работата на своите клиенти. За потребите на своите клиенти фирмата изработува физибилити студии, бизнис планови, решенија и предлози за унапредување на продуктивноста на работењето, стратегии за управување со ризици и со други аспекти на работење.


ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг како активен учесник на проекти поврзани со развој и подобрување на работата на приватниот сектор и државните институции успешно придонесува кон унапредување на условите за стопанисување како и поттикнување на развој на деловната и општествената средина во земјава.

Тимот кој работи во ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг се состои од консултанти со меѓународно и локално искуство во управување со стандардите за квалитет, управување со ризици, финансии, здравје при работа, ИТ консалтинг и многу други области. Дел од експертите со меѓународно искуство имаат посетувано обуки во светските бизнис центри како што се: IBM Business Center, Euromoney Conferences, Cran Montana Forums. Нашиот тим се состои од економисти, инженери, правници и професионалци кои работат како подизведувачи во компанијата.

 

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг е компанија која нуди деловни менаџмент консултантски услуги за:

• Имплементација на меѓународни стандарди

• Изработка на физибилити студии, бизнис планови, проекти

• Консултантски услуги за енергетика и остварување на енергетска ефикасност

• Решенија и предлози за унапредување на продуктивноста на работењето

• Стратегии за управување со ризици и со други аспекти на работење

• Обуки, тренинзи и семинари


Имплементација на меѓународни стандарди

- ISO 9001                               - ISO 31000

- ISO 14001                             - ISO 39001 

- ISO 22000                             - ISO 13485

- ISO 28000                             - ISO 27001

- OHSAS 18001                      - ISO 16949

- ISO 20000                             - ISO 50001


 

Изработуваме студии и планови за енергетска ефикасност, со посебен фокус кон:

- видови на енергија
- примарни извори на енергија - (необновлива и обновлива природа)
- финална енергија
- механизми за транформација на енергијата
- еколошки ефекти од употреба на енергијата
- енергетска ефикасност
- методи за постигање на енергетска ефикасност
- енергетска економија
- инвентар на стакленички гасови и јаглероден отисок

Спроведуваме обуки, тренинзи и семинари од областа на:

- деловниот менаџмент
- измени и новини во меѓународните стандарди
- специјализирани обуки за енергетска ефикасност
- управување со ризици
- управување со отпад и заштита на животната средина
- здравје и безбедност при работа
- управување со безбедност на информации
- CAF Common assessment framework
- Системи за управување со анти-корупција
- други актуелни теми согласно потребите на нашите клиенти

 


 

Dodatne informacije

 • Adresa:
 • Ul. Risto Shishkov
 • Mesto:
 • 1000 Skopje, Makedonija
 • Telefoni:
 • Tel: 00389 23 120 728

  Mob: 00389 75 437 587

 • E-mail:
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Web site:
 • www.evrosimovski.mk
 • Matični broj:
 • 6126405
 • PIB:
 • 4030004599633
 • Godina osnivanja:
 • 2007