logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kompatibilnost sistema menadažmenta energijom, kvalitetom i zaŠštitom Žživotne sredine i mogućnost njihove integracije

Autori: Vojislav Božanić i Bojana Jovanović

VI MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE Novi Sad, oktobar 2012

PREUZMITE