logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen SRPS ISO/TS 55010:2023 na srpskom jeziku

Objavljen je novi standard SRPS ISO/TS 55010:2023, na srpskom jeziku. „Menadžment imovinom - Uputstvo za usklađivanje finansijskih i nefinansijskih funkcija u menadžmentu imovinom“.

 

Dokument je identičan sa ISO/TS 55010:2019 Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management.

U ovom dokumentu se daju smernice za usklađivanje između finansijskih i nefinansijskih funkcija za menadžment imovinom kako bi se poboljšala interna kontrola kao deo sistema menadžmenta organizacije. Usklađivanje ovih funkcija omogućiće realizaciju vrednosti koja proizlazi iz primene menadžmenta imovinom kao što je detaljno dato u ISO 55000, ISO 55001 i ISO 55002, posebno u ISO 55002:2018, Prilog F.

Uputstvo u ovom dokumentu je konzistentno sa zahtevima ISO 55001 za sistem menadžmenta imovinom, ali se ne dodaju novi zahtevi u odnosu na ISO 55001, niti se pruža tumačenje zahteva iz ISO 55001.

 

 

Izvor: KS CASCO