logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Sertifikacija starih zanata

Ministarstvo privrede izdaje preduzetnicima sertifikate u oblasti tradicionalnih zanata, starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

 

Neke od delatnosti koje se, u skladu sa propisima, smatraju starim i umetničkim zanatima su grnčarska, kazandžijska, jorgandžijska, sapundžijska, slikanje na tekstilu i slično.

Ministarstvo, takođe, vodi Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, kao elektronsku, jedinstvenu, centralnu javnu bazu podataka o izdatim sertifikatima, koja se redovno ažurira i koja je besplatno dostupna svim zainteresovanim subjektima, svih 24 časa dnevno, svakog dana u godini.

 

 

KORACI / DOKUMENTA / KONTAKT OSOBA
1.  Registracija u Agenciji za privredne registre u skladu sa Pravilniku o poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima

Agencija za privredne registre
Brankova 25, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 20 23 350

2.  PODNOŠENJE ZAHTEVA Ministarstvu (slobodna forma) poštom ili lično na Pisarnici. U zahtevu je potrebno da stranka navedene matični broj pod kojim je registrovana u APR-u, dok će rešenje o registraciji od APR-a pribaviti Ministarstvo privrede, po službenoj dužnosti

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

3. Ministarstvo privrede proverava da li je podnosilac zahteva aktivan i registrovan (ili pretežno registrovan) za vrstu delatnosti za koju se traži sertifikacija, nakon čega dostavlja podnosiocu zahteva uputstvo o plaćanju takse

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

4.  Ministarstvo vrši neposredan uvid (terenska kontrola) u način izrade proizvoda da utvrdi način izrade proizvoda

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

5.  Izdavanje Sertifikata

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

 

6. Baza Registar sertifikovanih starih zanata

 

Izvor: privreda.gov.rs